Drie geschikte locaties voor een kleinschalig azc in Dokkum

Het onderzoek naar de mogelijke locaties in Dokkum voor een asielzoekerscentrum met maximaal 250 bewoners is klaar. Er zijn drie geschikte plekken naar voren gekomen: Kalkhuisplein, Watertorenbuurt en Trije Terpen. Op dinsdag 2 april is er voor de omwonenden en ondernemers van deze locaties een informatiebijeenkomst.

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân besloot in februari om een locatieonderzoek te starten naar een mogelijk kleinschalig azc in Dokkum. Een onafhankelijk adviesbureau heeft in kaart gebracht waar het azc zou kunnen. “Der is troch it buro sjoen nei de beskikbere grûn en gebouwen, de ynpassing yn de wyk, de takomstplannen foar it gebiet. En bygelyks de tiid dy 't nedich is om it azc op it plak te realisearjen. Dizze trije lokaasjes binne yn it besit fan de gemeente. En neffens de kritearia yn prinsipe geskikt.”, vertelt burgemeester Johannes Kramer. “Op 2 april sille wy yn petear mei de minsken dy 't yn de buert wenje of ûndernimme. Ek krije wy noch advys fan soarchorganisaasjes, helptsjinsten en skoalbestjoeren.”

De gemeenteraad neemt woensdagavond 5 juni 2024 een besluit over het azc en de locatie
Na 2 april wordt er een rapport gemaakt van het locatieonderzoek, alle reacties en gespreksverslagen van de buurtbijeenkomst, schriftelijke reacties en adviezen van maatschappelijke partners. Het college stelt daarna de gemeenteraad één voorkeurslocatie voor. Hierover besluit de gemeenteraad 5 juni 2024. Een paar weken daarvoor kan men in de gemeenteraad inspreken (15 mei 2024) en gaat de raad over dit onderwerp in debat (23 mei 2024). 

Mochten de plannen doorgaan, dan zal die locatie nog niet direct klaar zijn voor gebruik
“De ûntwikkeling fan it azc is in folgjende faze.”, vertelt Kramer. “Wy witte noch net hoe 't it derút komt te sjen. Alle trije lokaasjes binne noch ûnbeboud. As de gemeenteried yn juny in foarkarslokaasje oanwiist,, sille wy tegearre mei it COA oan de slach. By it meitsjen fan dy plannen belûke wy fansels ek de omwenners fan de lokaasje.” 

Kijk voor meer informatie op www.noardeast-fryslan.nl/azc.