Gebiedsontwikkeling Dongeradielen

In het watersysteem Dongeradielen (tussen Anjum, Ee, Metslawier en Moddergat) daalt de bodem door gaswinning van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Die daling heeft nadelige effecten op de waterhuishouding en de landbouw in het gebied. Bij de gebiedsontwikkeling Dongeradielen zoeken we samen met de streek naar oplossingen voor deze schade.

Ga voor actuele informatie over gebiedsontwikkeling Dongeradielen naar de website van de Provincie Fryslân.

Doel van het project

Het zoeken naar oplossingen voor de schade door gaswinning is de kernopgave van het project. De NAM draagt de kosten hiervan. Daarnaast onderzoeken we of er in het gebied andere opgaven, kansen of wensen zijn die we kunnen meenemen. Bijvoorbeeld op het gebied van natuur, landschap of klimaat. Daarbij is het van belang dat deze in samenhang gerealiseerd kunnen worden met de kernopgave. Als er voldoende draagvlak en financiering voor is, kunnen we deze extra opgaven, kansen of wensen opnemen in het plan.

De gebiedscommissie gaat een gebiedsplan maken. In dit plan worden de opgaven, kansen en wensen vertaald naar concrete maatregelen. Bijvoorbeeld maatregelen om het verlies aan waterberging door bodemdaling te compenseren.

De gebiedscommissie maakt het gebiedsplan samen met de streek. Tijdens openbare informatiebijeenkomsten presenteert de gebiedscommissie haar voorstellen. Met de reacties gaat ze aan de slag en vertelt op een volgende bijeenkomst wat ze ermee heeft gedaan. Zo heeft iedereen de gelegenheid om mee te denken en is duidelijk welke afwegingen de gebiedscommissie heeft gemaakt.

Samenwerking

In gebiedsontwikkeling Dongeradielen werken vertegenwoordigers van landbouw-, natuur- en landschapsorganisaties samen met Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân en Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân.

Vragen?

Heb je vragen over gebiedsontwikkeling Dongeradielen? Neem dan contact op met projectleider Jouke Eppenga van provincie Fryslân via het klantcontactcentrum van de provincie via telefoon: 058 - 292 59 25.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief via: provincie@fryslan.frl. Je ontvangt de nieuwsbrief in je mailbox. Dit is een nieuw emailadres bij provincie Fryslân. Als je je al had aangemeld via het vorige adres, dan blijft jouw adres op onze verzendlijst staan. Wil je je afmelden? Dan kan dit ook via provincie@fryslan.frl.