Gemengde gevoelens bij burgemeester Kramer over oud en nieuw

Burgemeester Johannes Kramer kijkt met gemengde gevoelens terug op de jaarwisseling in Noardeast-Fryslân. In de meeste dorpen en wijken verliep oud en nieuw gemoedelijk en gezellig. Toch waren er dit weekend ook een aantal incidenten.

“Yn it foartrajekt hat der in soad kontakt west mei doarpen en groepen om der foar elkenien in geselliche fiering fan te meitsjen. Ek is der yn oanrin nei dit wykein út foarsoarch al gefaarlik brânber materiaal opspoard en fuorthelle. Mei tank oan tips fan ynwenners. Dêr bin ik wiis mei. ”vertelt Kramer. 

Toch bleef het niet overal rustig en ongevaarlijk
Zaterdagnacht werd de politie in Ferwert met vuurwerk bekogeld. De Mobiele Eenheid (ME) werd ingezet. En nieuwjaarsnacht kwam de ME in het centrum van Marrum in actie. Burgemeester Johannes Kramer baalt van de incidenten. “Dit hat neat mei it fieren fan it feest fan Ald en Nij mear te krijen, dat fyn ik skande.”

De voormalige chinees in Marrum staat al lange tijd leeg. Jongeren uit het dorp kwamen kort geleden met het initiatief om er een escaperoom te maken. De spullen werden vannacht door een groep uit het gebouw geroofd en op de vuurbult gegooid. Eerder op de avond kon de gemeente en politie in hetzelfde dorp erger voorkomen. Een zes meter lange caravan vol met autobanden, hout, benzine en ander brandbaar materiaal werd onderschept. “In boppeslach dat wy de caravan troch de ynset fan gemeente - en plysjepersoniel op tiid op it each hiene. It hie slim ferkeard ôfrinne kinnen as dizze caravan yn it krappe sintrum fan Marrum yn de brân gien wie. 

Bij kruispunten in Aldwâld, Kollumersweach en Burdaard gingen er wel caravans in brand
De ME hoefde niet in te grijpen. De brandweer, politie en gemeente konden hun werk doen. “Wy binne in gemeente mei in soad romte en wolle dy ek jaan, ek oan de weardefolle tradysjes dy 't hearre by âld en nij. Mar wy stelle wol grinzen. It moat feilich bliuwe. Brannen op krúspunten bin dêrom net ok. Helptsjinsten moatte der langs kinne en omwenjenden moatte gjin gefaar rinne.”

De burgemeester kijkt positief terug op de evenementen en het carbidschieten
Kramer bezocht op oudejaarsdag een aantal carbidlocaties. “Oeral in prima sfear en goed regele. Ek komplimenten oan de ploegen dy 't rekken hâlden mei de tsjerketsjinsten, fanwege de snein. Wy sille noch evaluearje mei de organisatoaren fan de eveneminten fan justerjûn en fannacht. Mar wat ik oant no ta heard ha, is posityf. Moai dat dit soarte feestjes der binne. Dat stimulearje wy as gemeente ek graach. It is in ferantwurdlik fan ús allegear om ‘r elts jier in gesellich, gemoedlik en feilich âld en nij fan te meitsjen.”