Nadeelcompensatie

Algemeen

Het kan zijn dat u schade lijdt door een besluit dat de gemeente heeft genomen. U kunt dan recht hebben op nadeelcompensatie. Nadeelcompensatie gaat over de schade die de overheid rechtmatig veroorzaakt. Bijvoorbeeld omdat uw straat lange tijd niet gebruikt kon worden of omdat uw woning in waarde daalt door het bouwplan van iemand anders in uw buurt.

Wanneer komt schade voor vergoeding in aanmerking?

Schade komt alleen voor vergoeding in aanmerking als:

 • de schade na 1-1-2024 is ontstaan
 • de schade uitkomt boven het normale maatschappelijke risico of het normale bedrijfsrisico. Dit heet de abnormale last.
 • de schade u onevenredig zwaar treft in vergelijking met anderen. Dit is de speciale last.

Nadeelcompensatie op basis van de Algemene wet bestuursrecht of de Omgevingswet

De basisregeling voor nadeelcompensatie staat in titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op deze regeling kunt u een beroep doen wanneer u bijvoorbeeld schade lijdt door een langdurige wegopbreking of ernstige hinder door de aanleg van een bus- of treinstation. 

U kunt ook schade lijden door een besluit dat is genomen in het kader van de Omgevingswet. De schadeoorzaken die kunnen voortvloeien uit de Omgevingswet, zijn opgesomd in artikel 15.1 van die wet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een regel die in het gemeentelijke omgevingsplan is opgenomen of door een omgevingsvergunning die aan iemand is verleend.

Voorwaarden voor vergoeding van schade

De schade moet “redelijkerwijs” toe te rekenen zijn aan de schadeoorzaak. De schade moet:

 • het rechtstreekse gevolg zijn van het besluit of de maatregel. Bijvoorbeeld de bouw van een woning of aanleg van een weg.
 • het gevolg zijn van de feitelijke uitvoering van de activiteit. Bijvoorbeeld een tijdelijke wegafsluiting.
 • het gevolg zijn van de activiteit, die pas later zichtbaar wordt. Bijvoorbeeld schade door grondwateronttrekking kan jaren later pas ontstaan.

Wat moet er in de aanvraag staan?

In de aanvraag van nadeelcompensatie moet in ieder geval het volgende worden opgenomen:

 • een aanduiding van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 • een opgave van de aard van de geleden of te lijden schade.
 • het bedrag van de schade en een specificatie daarvan, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is.

U kunt voor de aanvraag van nadeelcompensatie gebruik maken van het ‘aanvraagformulier nadeelcompensatie’. Deze staat onderaan de pagina

KIik hieronder voor het aanvraagformulier

Wat moet er in de aanvraag staan?

In de aanvraag van nadeelcompensatie moet in ieder geval het volgende worden opgenomen:

 • een aanduiding van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 • een opgave van de aard van de geleden of te lijden schade.
 • het bedrag van de schade en een specificatie daarvan, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is.

U kunt voor de aanvraag van nadeelcompensatie gebruik maken van het ‘aanvraagformulier nadeelcompensatie’. 

Termijn indienen aanvraag

U moet de nadeelcompensatie vragen binnen vijf jaar na de dag dat u bekend bent geworden met de schade en met de gebeurtenis die de schade veroorzaakte. Als u de aanvraag later doet, dan kan de gemeente uw aanvraag afwijzen. 

Procedure en kosten

De gemeente beslist in beginsel binnen 8 weken. Maar als een adviescommissie adviseert over de aanvraag, dan wordt de beslistermijn in beginsel 6 maanden. Dit regelt artikel 4:130 van de Awb.

Ook heeft de gemeente de ‘Verordening nadeelcompensatie gemeente Noardeast-Fryslan’ vastgesteld waarin de procedure verder is geregeld.

Daarin staat onder andere dat de gemeente een bedrag van €300,- vraagt voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag van nadeelcompensatie? Dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken. Daarna kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.