Belangrijke notificatie

Let op! Vanaf donderdag 18 mei 2023 is het gemeentehuis in Kollum gesloten. U kunt vanaf maandag 22 mei 2023 voor Burgerzaken terecht in Dokkum. Maakt u een afspraak na 18 mei? Dan moet u naar het gemeentehuis in Dokkum om het product aan te vragen.

Overzicht stad en dorpen

Nederlandse naam Friese naam

Naam vanaf 1-1-2023*

aantal inwoners
Aalsum Ealsum Aalsum 130
Anjum Eanjum Eanjum 1.155
Augsbuurt Lytsewâld Augsbuert-Lytsewâld 85
Birdaard Burdaard Burdaard 1.185
Blija Blije Blije 840
Bornwird Boarnwert Boarnwert 120
Brantgum Brantgum Brantgum 245
Burum Boerum Burum 620
Dokkum Dokkum Dokkum 12.745
Ee Ie Ie 850
Engwierum Ingwierrum Ingwierrum 585
Ferwerd Ferwert Ferwert 1.780
Foudgum Foudgum Foudgum 75
Genum Ginnum Ginnum 90
Hallum Hallum Hallum 2.680
Hantum Hantum Hantum 400
Hantumeruitburen Hantumerútbuorren Hantumerútbuorren 70
Hantumhuizen Hantumhuzen Hantumhuzen 215
Hiaure De Lytse Jouwer Hiaure 70
Hogebeintum Hegebeintum Hegebeintum 85
Holwerd Holwert Holwert 1.595
Janum Jannum Jannum 40
Jislum Jislum Jislum 65
Jouswier Jouswier Jouswier 45
Kollum Kollum Kollum 5.720
Kollumerpomp De Pomp/Kollumerpomp Kollumerpomp 435
Kollumerzwaag Kollumersweach Kollumersweach 2.975
Lichtaard Lichtaard Lichtaard 90
Lioessens Ljussens Ljussens 380
Marrum Marrum Marrum 1.420
Metslawier Mitselwier Mitselwier 900
Munnekezijl Muntsjesyl Munnekezijl 500
Moddergat Moddergat Moddergat 225
Morra Moarre Moarre 250
Nes Nes Nes 390
Niawier Nijewier Nijewier 370
Oostmahorn De Skâns De Skâns-Oostmahorn  
Oosternijkerk Easternijtsjerk Easternijtsjerk 940
Oostrum Eastrum Eastrum 190
Oudwoude Aldwâld Aldwâld 815
Paesens Peazens Peazens 230
Raard Raard Raard 215
Reitsum Reitsum Reitsum 125
Ternaard Ternaard Ternaard 1.295
Triemen De Trieme De Trieme 320
Veenklooster Feankleaster Feankleaster 110
Waaxens Waaksens Waaxens 40
Wanswerd Wânswert Wânswert 220
Warfstermolen Warfstermûne Warfstermolen 205
Westergeest Westergeast Westergeast 610
Wetsens Wetsens Wetsens 55
Wierum Wierum Wierum 315
Zwagerbosch Sweagerbosk Sweagerbosk 560

* Tijdens de raadsvergadering van 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân unaniem ingestemd met de invoering van Friese plaatsnamen. Met dit besluit wordt aangesloten bij de Bestuurlijke overeenkomst die in het kader van de herindeling is afgesloten tussen de betrokken gemeenten, de provincie en het Rijk. Hierin staat o.a. aangegeven dat “it besteande gebrûksnivo fan de Fryske taal der foar de ynwenners nei de fúzje op foarútgiet”. De dorpen in de voormalige gemeente Ferwerderadiel hebben al vanaf 1999 een Friese plaatsnaam.

De gemeente ziet de invoering van de Friese plaatsnamen als een kans om de Friese eigenheid van de gemeente zichtbaar te maken. De invoering past ook binnen de doelen van de nota Frysk en het programma Mienskip (onderdeel programmabegroting): Behâld en fuortsterkjen fan de meartaligens, wêrûnder it fergrutsjen fan de sichtberens fan it Frysk.

De plaatsnamen Hiaure, Aalsum, Waaxens, Burum, Munnekezijl, Warfstermolen behouden de Nederlandse naam. De laatstgenoemde drie dorpen vallen in het taalgebied Súd-Lauwerslânsk. Het Fries is hier minder aanwezig dan in de andere dorpen in de gemeente.

De dorpsbelangen van Hiaure, Aalsum en Waaxens hebben historische argumenten aangevoerd om de Nederlandse naam te behouden. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd.