Rioolheffing

Goed om te weten

Elke dag werkt de gemeente aan de kostbare infrastructuur van het rioolstelsel. De gemeente is immers verantwoordelijk voor:

  • Het verzamelen en afvoeren van (afval) water
  • Het opvangen en verwerken van hemelwater
  • Het treffen van maatregelen ter voorkoming van problemen met de grondwaterstand

Voor de bekostiging wordt een rioolheffing geheven. Onder de gemeentelijke riolering worden alle voorzieningen begrepen voor de inzameling, verwerking, zuivering of het transport van het afvalwater, hemelwater of grondwater. Dit betekent dat ook zelfstandige percelen die geen aansluiting hebben op het rioolbuizenstelsel, maar wel (via welke tussenstap dan ook) water ter verwerking aanbieden bij de gemeente, in de heffing worden betrokken. De rioolheffing wordt opgelegd aan de gebruiker en is verschuldigd bij het begin van het kalenderjaar. Indien de belastingplicht in de loop van een kalenderjaar begint of eindigt wordt de aanslag tijdsevenredig berekend op basis van het aantal resterende maanden in het kalenderjaar. De volledige tekst kunt u terug vinden in de verordening.

Verhuizen

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan krijgt u vermindering van de aanslag rioolheffing voor de nog resterende volle maanden van het kalenderjaar. Verhuist u vanuit een andere gemeente naar de gemeente dan heft de gemeente rioolheffing over het aantal resterende volle maanden van het kalenderjaar.

Een verhuizing binnen de gemeente geeft u door aan de gemeente. Dit leidt doorgaans niet tot een aanpassing van de aanslag rioolheffing voor het kalenderjaar waarin u verhuist. U krijgt geen ontheffing en ontvangt voor dat jaar geen aanslag voor het nieuwe adres.

Tarieven

Onderdeel Tarief(Vast bedrag)
Woningen € 240,21 per jaar
Onderdeel

Waterverbruik per jaar

Tarief
Bedrijfspanden 0 -150 m3 € 240,21 per jaar
Bedrijfspanden > 150 m3 Voor de eerste 150 m3 € 240,21 per jaar en € 21,21 per 150 m3 daarboven
Perceel, een roerende of onroerende zaak, zonder directe of indirecte aansluiting op waternet en/of pompinstallatie  

€ 47,59 per jaar