Stad en dorpen

Naamaantal inwoners
Aalsum130
Eanjum1.155
Augsbuert-Lytsewâld85
Burdaard1.185
Blije840
Boarnwert120
Brantgum245
Burum620
Dokkum12.745
Ie850
Ingwierrum585
Ferwert1.780
Foudgum75
Ginnum90
Hallum2.680
Hantum400
Hantumerútbuorren70
Hantumhuzen215
Hiaure70
Hegebeintum85
Holwert1.595
Jannum40
Jislum65
Jouswier45
Kollum5.720
Kollumerpomp435
Kollumersweach2.975
Lichtaard90
Ljussens380
Marrum1.420
Mitselwier900
Munnekezijl500
Moddergat225
Moarre250
Nes390
Nijewier370
De Skâns-Oostmahorn 
Easternijtsjerk940
Eastrum190
Aldwâld815
Peazens230
Raard215
Reitsum125
Ternaard1.295
De Trieme320
Feankleaster110
Waaxens40
Wânswert220
Warfstermolen205
Westergeast610
Wetsens55
Wierum315
Sweagerbosk560

* Vanaf 1 januari 2023 is de naamgeving van de dorpen veranderd. 
Tijdens de raadsvergadering van 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân unaniem ingestemd met de invoering van Friese plaatsnamen. Met dit besluit wordt aangesloten bij de Bestuurlijke overeenkomst die in het kader van de herindeling is afgesloten tussen de betrokken gemeenten, de provincie en het Rijk. Hierin staat o.a. aangegeven dat “it besteande gebrûksnivo fan de Fryske taal der foar de ynwenners nei de fúzje op foarútgiet”. De dorpen in de voormalige gemeente Ferwerderadiel hebben al vanaf 1999 een Friese plaatsnaam.

De gemeente ziet de invoering van de Friese plaatsnamen als een kans om de Friese eigenheid van de gemeente zichtbaar te maken. De invoering past ook binnen de doelen van de nota Frysk en het programma Mienskip (onderdeel programmabegroting): Behâld en fuortsterkjen fan de meartaligens, wêrûnder it fergrutsjen fan de sichtberens fan it Frysk.

De plaatsnamen Hiaure, Aalsum, Waaxens, Burum, Munnekezijl, Warfstermolen behouden de Nederlandse naam. De laatstgenoemde drie dorpen vallen in het taalgebied Súd-Lauwerslânsk. Het Fries is hier minder aanwezig dan in de andere dorpen in de gemeente.

De dorpsbelangen van Hiaure, Aalsum en Waaxens hebben historische argumenten aangevoerd om de Nederlandse naam te behouden. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd.