Stad en dorpen

De officiële namen zijn vetgedrukt.

Aalsum

Ealsum

Anjum

Eanjum

Augsbuurt (Lutjewoude)

Lytsewâld

Birdaard

Burdaard

Blija

Blije

Bornwird

Boarnwert

Brantgum

Brantgum

Burum

Boerum

Dokkum

Dokkum

Ee

Ie

Engwierum

Ingwierrum

Ferwerd

Ferwert

Foudgum

Foudgum

Genum

Ginnum

Hallum

Hallum

Hantum

Hantum

Hantumeruitburen

Hantumerútbuorren

Hantumhuizen

Hantumhuzen

Hiaure

De Lytse Jouwer

Hogebeintum

Hegebeintum

Holwerd

Holwert

Janum

Jannum

Jislum

Jislum

Jouswier

Jouswier

Kollum

Kollum

Kollumerpomp

de Pomp

Kollumerzwaag

Kollumersweach

Lichtaard

Lichtaard

Lioessens

Ljussens

Marrum

Marrum

Metslawier

Mitselwier

Moddergat

Moddergat

Morra

Moarre

Munnekezijl

Muntsjesyl

Nes

Nes

Niawier

Nijewier

Oosternijkerk

Easternijtsjerk

Oostmahorn

De Skâns

Oostrum

Eastrum

Oudwoude

Aldwâld

Paesens

Peazens

Raard

Raard

Reitsum

Reitsum

Ternaard

Ternaard

Triemen

De Trieme

Veenklooster

Feankleaster

Waaxens

Waaksens

Wanswerd

Wânswert

Warfstermolen

Warfstermûne

Westergeest

Westergeast

Wetsens

Wetsens

Wierum

Wierum

Zwagerbosch

Sweagerbosk