Subsidie tot en met € 5.000,-

Algemeen

Een aanvraag voor de Subsidieregeling Versnellingsagenda voor een eenmalige subsidie tot en met € 5.000,- kan het gehele jaar door ingediend worden.

Let op: De gemeente Noardeast-Fryslân voert de subsidieregeling mede namens de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân uit. De subsidieaanvraag en de bijlagen moeten daarom gestuurd worden naar de gemeente Noardeast-Fryslân.

Goed om te weten

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Subsidies tot en met € 5.000,- kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die helpen de doelen van de Versnellingsagenda te realiseren. De Versnellingsagenda is opgebouwd uit drie programmalijnen: Onderwijs en arbeidsmarkt, Innovatie en ondernemerschap en Regionale samenwerking en marketing. Deze programmalijnen zijn weer onderverdeeld in een aantal businesscases. De onderwerpen van deze businesscases zijn:

 • Arbeidsmobiliteit
 • Wendbaar vakmanschap
 • Bouwen aan Ambitie
 • Bouwen aan de bouw
 • Bouwen aan metaal
 • Ondernemers & Netwerk
 • Toekomstbestendige Agri & Food
 • Regiomarketing

Wilt u weten of uw project voldoende past bij de doelen van een businesscase? Klik hier voor de businesscases.

Wie kan subsidie aanvragen?

Subsidies tot en met € 5.000,- kunnen aangevraagd worden door een rechtspersoon.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Voor deze categorie kan maximaal € 5.000,- subsidie aangevraagd worden. Het aangevraagde subsidiebedrag mag verder maximaal 65% van de projectkosten bedragen. U dient dus zelf de financiering te regelen voor minimaal 35% van de projectkosten.

Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking?

Alle directe projectkosten zijn subsidiabel. Er zijn echter een aantal uitzonderingen:

 • Kosten die niet subsidiabel zijn:
  • Verrekenbare of compensabele BTW
  • Kosten voor financiering (rente etc.)
  • Kosten voor gerechtelijke procedures, boetes of sancties.
  • Vervangingsinvesteringen
  • Kosten voor reguliere bedrijfsvoering
  • Vrijwillige arbeid
  • Aankoop of inbreng van onroerend goed
 • Kosten die beperkt subsidiabel zijn:
  • De kosten van arbeid is gemaximaliseerd. Hiervoor is het uurtarief een vast bedrag van maximaal € 50,-. De kosten van arbeid door onderzoeks- en kennisinstellingen en non-profitorganisaties mag gewaardeerd worden tegen goedgekeurde IKS-uurtarieven of volgens flat-rate systematiek.
  • Als kosten van uitbreidingsinvesteringen en kosten van inbreng van materieel mogen enkel  de afschrijvingskosten op basis van de economische levensduur gedurende de looptijd van het project worden opgenomen.

Zijn er inkomsten gedurende het project (denk bijvoorbeeld aan opbrengsten van kaartverkoop of eigen bijdragen van deelnemers), dan moeten deze inkomsten van de projectkosten worden afgetrokken. Voor de overgebleven projectkosten kunt u maximaal 65% subsidie aanvragen.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Een subsidie moet altijd schriftelijk worden aangevraagd bij de gemeente Noardeast-Fryslân, voordat het project van start gaat. Voor het aanvragen van subsidie dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier en het format voor het projectplan. Beide documenten treft u onderaan deze pagina aan.

Welke informatie moet ik aanleveren?

Een aanvraag om subsidie tot en met € 5.000,- dient in ieder geval uit de volgende documenten te bestaan:

 • een ingevuld en rechtsgeldig ondertekend aanvraagformulier;
 • een projectplan, inclusief een gespecificeerd overzicht van projectkosten en financiële dekking;
 • een kopie van een bankafschrift of bankpas;
 • bewijsstukken van bijdragen van derden aan het project (indien van toepassing);
 • een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring of een staatssteunanalyse waaruit blijkt dat de gevraagde steun geen staatsteun oplevert.

Wanneer krijg ik te horen of mijn project voor subsidie in aanmerking komt?

U ontvangt binnen acht weken nadat uw aanvraag is ingediend een besluit over uw aanvraag. Als uw aanvraag niet compleet is of als er vragen over uw aanvraag zijn, wordt deze termijn opgeschort tot de aanvraag volledig is. 

Wanneer wordt een verleende subsidie vastgesteld en uitbetaald?

Subsidies tot en met € 5.000,- worden bij de verlening direct vastgesteld en uitbetaald.

Aan welke verplichtingen moet ik voldoen als subsidie aan mijn project is verleend?

De belangrijkste verplichtingen die verbonden zijn aan het ontvangen van subsidie tot en met € 5.000,- zijn:

 • Een project moet binnen 6 maanden na de subsidieverlening zijn gestart.
 • Een project moet uiterlijk 1 jaar na de verlening en uiterlijk 31 december 2026 afgerond zijn.
 • Een subsidieontvanger noemt de term Versnellingsagenda en Regio Deal Noordoost-Fryslân en gebruikt het logo van de Versnellingsagenda in de communicatie over het project.
 • Een subsidieontvanger moet na afronding van het project een eindrapportage aanleveren waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd.

Wanneer eindigt de subsidieregeling?

Subsidies tot en met € 5.000,- kunnen tot 1 juli 2025 aangevraagd worden, tenzij het beschikbare budget eerder besteed is. De projectduur mag inclusief een eventuele verlenging nooit de datum van 31 december 2026 overschrijden.

Waar moet u een subsidieaanvraag indienen?

De gemeente Noardeast-Fryslân voert de subsidieregeling mede namens de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân uit.. De subsidieaanvraag en de bijlagen moeten daarom gestuurd worden naar:

Gemeente Noardeast-Fryslân
T.a.v. Subsidiebureau Versnellingsagenda
Postbus 1
9100 AA DOKKUM

U kunt de subsidieaanvraag en alle bijlagen ook mailen naar info@noardeast-fryslan.nl.

Checklist subsidieaanvragen tot en met € 5.000,-

Voordat u een subsidieaanvraag indient bij de gemeente, kunt u met behulp van de checklist hieronder controleren of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Aan deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend.

Documenten

Voor het aanvragen van subsidie tot en met € 5.000,- heeft u hieronder genoemde documenten nodig. Daarnaast dient u met de aanvraag een kopie van een bankafschrift of bankpas mee te sturen.

Documenten die nodig zijn voor het verantwoorden van subsidie tot en met € 5.000,-

Contact

Voor vragen over het aanvragen van subsidie bij de Subsidieregeling Versnellingsagenda kunt u contact opnemen met het subsidiebureau van de Versnellingsagenda via het algemene telefoonnummer of e-mail van de gemeente Noardeast-Fryslân.