Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Subsidie vanaf € 5.001,- tot en met € 25.000,-

Een aanvraag voor de Subsidieregeling Versnellingsagenda voor een eenmalige subsidie van € 5.001 tot en met € 25.000 kan het gehele jaar door ingediend worden.

Let op: De gemeente Noardeast-Fryslân voert de subsidieregeling mede namens de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân uit. De subsidieaanvraag en de bijlagen moeten daarom gestuurd worden naar de gemeente Noardeast-Fryslân.

Goed om te weten

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Subsidies van € 5.001 tot en met € 25.000 kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die helpen de doelen van de Versnellingsagenda te realiseren. De Versnellingsagenda is opgebouwd uit drie programmalijnen: Onderwijs en arbeidsmarkt, Innovatie en ondernemerschap en Doorontwikkeling regionale samenwerking en regiomarketing. Deze programmalijnen zijn weer onderverdeeld in een aantal businesscases. De onderwerpen van de businesscases zijn:

 • Arbeidsmobiliteit
 • Wendbaar vakmanschap
 • Bouwen aan de bouw
 • Bouwen aan metaal
 • Ondernemers & Netwerk
 • Toekomstbestendige Agri& Food
 • Regiomarketing

Wilt u weten of uw project voldoende past bij de doelen van een businesscase? Klik hier voor de businesscases en voor het beoordelingskader wat gebruikt wordt bij de beoordeling van een subsidieaanvraag.

Wie kan subsidie aanvragen?

Subsidies van € 5.001 tot en met € 25.000 kunnen aangevraagd worden door een rechtspersoon. Verder is van belang dat alleen een samenwerkingsverband van twee of meer rechtspersonen voor subsidie in aanmerking komt.

Hoeveel subsidie is jaarlijks beschikbaar?

Jaarlijks is maximaal € 400.000,- beschikbaar voor subsidies van € 5.001 tot en met € 25.000. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer het budget voor dat jaar op is, wordt in het betreffende jaar geen subsidie van € 5.001 tot en met € 25.000 meer verleend. U kunt dan een volgend jaar een subsidieaanvraag indienen.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Voor deze categorie kan tussen de € 5.001 en € 25.000 subsidie aangevraagd worden. Het aangevraagde subsidiebedrag mag verder maximaal 65% van de (subsidiabele) projectkosten zijn. U dient dus zelf de financiering te regelen voor minimaal 35% van de (subsidiabele) projectkosten.

Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking?

Alle directe projectkosten zijn subsidiabel. Er zijn echter een aantal uitzonderingen:

 • Kosten die niet subsidiabel zijn:
  • Verrekenbare of compensabele BTW
  • Kosten voor financiering (rente etc.)
  • Kosten voor gerechtelijke procedures, boetes of sancties.
  • Vervangingsinvesteringen
  • Kosten voor reguliere bedrijfsvoering
  • Inbreng van vrijwillige arbeid
  • Aankoop of inbreng van onroerend goed
 • Kosten die beperkt subsidiabel zijn:
  • De kosten (of inbreng) van eigen uren is gemaximaliseerd. Indien u eigen uren inbrengt en deze als projectkosten wilt meenemen, is het uurtarief een vast bedrag van € 50,-. Onderzoeks- en kennisinstellingen kunnen ervoor kiezen om IKS-tarieven te gebruiken. Deze IKS-tarieven moeten goedgekeurd zijn door het RVO (of Europese Commissie).
  • De kosten van uitbreidingsinvesteringen en de kosten (of inbreng) van materieel zijn beperkt tot de afschrijvingskosten op basis van de economische levensduur gedurende de looptijd van het project.

Zijn er inkomsten gedurende het project zoals bijvoorbeeld van kaartverkoop of deelnemersbijdragen, dan moeten deze inkomsten op de projectkosten in mindering worden gebracht. Voor de overgebleven projectkosten kunt u maximaal 65% subsidie aanvragen. 

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Een subsidie moet altijd schriftelijk worden aangevraagd, voordat het project van start gaat. Voor het aanvragen van subsidie dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier en het format voor het projectplan. Beide documenten treft u onderaan deze pagina aan.

Welke informatie moet ik aanleveren?

Een aanvraag om subsidie van € 5.001 tot en met € 25.000 dient in ieder geval uit de volgende documenten te bestaan:

 • een ingevuld en rechtsgeldig ondertekend aanvraagformulier;
 • een projectplan inclusief een gespecificeerd overzicht van projectkosten en financiële dekking;
 • een kopie van een bankafschrift of bankpas;
 • een ondertekende samenwerkingsovereenkomst (inclusief volmacht aan de penvoerder), of de statuten als de samenwerking via een rechtspersoon is geformaliseerd;
 • rechtsgeldig ondertekende cofinancieringsverklaring(en) van bijdragen van projectpartners aan het project (indien van toepassing);
 • bewijsstukken van bijdragen van derden aan het project (indien van toepassing);
 • een rechtsgeldig ondertekende de-minimisverklaring, of een staatssteunanalyse.

Wanneer krijg ik te horen of mijn project voor subsidie in aanmerking komt?

U ontvangt binnen acht weken nadat uw aanvraag is ingediend een besluit over uw aanvraag.

Wanneer wordt een verleende subsidie vastgesteld en uitbetaald?

Subsidies van € 5.001 tot en met € 25.000 ontvangen een voorschot van 80% op de toegekende subsidie. Als het project meerdere jaren duurt, wordt dit voorschot uitbetaald in jaarlijks gelijke termijnen.

Een subsidieontvanger moet binnen 13 weken na afloop van het project een aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij de gemeente indienen. Aan de hand van deze aanvraag wordt de subsidie definitief vastgesteld en vindt de eindafrekening plaats. Als de daadwerkelijke kosten van een project lager uitvallen, wordt de subsidie naar rato vastgesteld.

Aan welke verplichtingen moet ik voldoen als subsidie aan mijn project is verleend?

De belangrijkste verplichtingen die verbonden zijn aan het ontvangen van subsidie van € 5.001 tot en met € 25.000 zijn:

 • Een project moet binnen 6 maanden na de toekenning zijn gestart.
 • Een project moet uiterlijk 3 jaar na de toekenning zijn afgerond.
 • Een project moet uiterlijk op 31 december 2024 inhoudelijk en financieel zijn afgerond.
 • Als het project langer dan een jaar duurt, moet de subsidieontvanger eenmaal per jaar over de inhoudelijke en financiële voortgang van het project aan de gemeente rapporteren.
 • Een subsidieontvanger moet binnen 13 weken na afloop van het project een inhoudelijk en financieel verslag bij de gemeente aanleveren.

Wanneer eindigt de subsidieregeling?

Subsidies kunnen tot en met 31 december 2023 aangevraagd worden, tenzij het beschikbare budget eerder besteed is. De projectduur (inclusief een eventuele verlenging) kan nooit de datum van 31 december 2024 overschrijden.

Waar moet ik een subsidieaanvraag indienen?

De gemeente Noardeast-Fryslân voert de subsidieregeling mede namens de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân uit. De subsidieaanvraag en de bijlagen moeten daarom gestuurd worden naar:

Gemeente Noardeast-Fryslân
T.a.v. Subsidiebureau Versnellingsagenda
Postbus 1
9100 AA Dokkum

U kunt de subsidieaanvraag en alle bijlagen ook mailen naar info@noardeast-fryslan.nl.

Documenten

Voor het aanvragen van subsidie van € 5.001 tot en met € 25.000 dient u de volgende documenten aan te leveren.

U kunt in plaats van een de-minimisverklaring ook een staatssteunanalyse aanleveren. Als de samenwerking via een rechtspersoon is geformaliseerd, volstaat het om in plaats van een samenwerkingsovereenkomst de statuten van deze rechtspersoon mee te sturen. Verder dient u nog een kopie van een bankafschrift of bankpas met de aanvraag mee te sturen.

 

  Documenten die nodig zijn voor het verantwoorden van subsidie van € 5.001 tot en met € 25.000

   Checklist subsidieaanvragen van € 5.001 tot en met € 25.000

   Voordat u een subsidieaanvraag indient, kunt u met behulp van de checklist hieronder controleren of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Aan deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend.

   Contact

   Voor vragen over het aanvragen van subsidie bij de Subsidieregeling Versnellingsagenda kunt u contact opnemen met het subsidiebureau van de Versnellingsagenda via het algemene telefoonnummer of e-mailadres van de gemeente Noardeast-Fryslân.