U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Dokkum - Hogedijken’

Op 24 juni 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Dokkum - Hogedijken’ gewijzigd vastgesteld (NL.IMRO.1970.BPDkHogedijken-VA01).

Het bestemmingsplan is een herziening van het westelijke deel van het bedrijventerrein de Hogedijken te Dokkum, gelegen aan de oostzijde van Dokkum tussen het Dokkumer Grootdiep en de Stobosser Trekfeart. De huidige planologische structuur sluit niet meer aan bij  de wensen die in het gebied leven en de ontwikkelingen die gaande zijn. In het gebied is een nieuwe visie voorgesteld die mede tot stand is gekomen door middel van een participatietraject waarbij bewoners en ondernemers zijn betrokken. De visie is vertaald in een nieuw bestemmingsplan dat het planologisch kader biedt voor gewenste ontwikkelingen. 

 

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

De volgende wijzigingen zijn aangebracht in het bestemmingsplan:

  • de mogelijkheid voor zelfstandige kantoren binnen de bestemming ‘Gemengd’ is geschrapt.
  • aan het perceel gelegen aan Hogedijken, kadastraal gemeente Dokkum, sectie D, nummers 2693, 2678, 3140, 3141 is de functieaanduiding  ‘bedrijf tot en met categorie 3.2’ opgenomen.
  • aan de wijzigingsbevoegdheid (‘gebiedsaanduiding wetgevingszone - wijzigingsgebied’) wordt als voorwaarde toegevoegd dat in overleg met het Wetterskip een waterhuishoudingsplan moet worden gemaakt.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Voor een compleet overzicht van de wijzigingen verwijzen wij naar het raadsbesluit en de zienswijzennota.

 

Het bestemmingsplan inzien

Het bestemmingsplan wordt digitaal ter inzage gelegd. Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum niet mogelijk. Indien digitale inzage geen optie is, kunt u contact opnemen en wordt een kopie van het plan opgestuurd via de post. U kunt het bestemmingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl

                                            

Wilt u reageren?

Van 9 juli tot en met 19 augustus 2020 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500EA Den Haag).

Beroep indienen kan alleen als u:

  • belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan;
  • belanghebbende bent en geen zienswijze heeft ingediend, maar kunt aantonen dat u daartoe niet in staat bent geweest.
  • belanghebbende bent en beroep wilt indienen tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u kijken op: https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/

 

Vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: 0519-298888.