Voornemen tot verkoop bloot eigendom erfpachtperceel De Singel 7, Hallum

Voornemen tot verkoop bloot eigendom erfpachtperceel.

Locatie: de Singel 7, Hallum, kadastraal bekend gemeente Hallum, sectie C, nummer 3385, groot ca. 1259m².

De gemeente Noardeast-Fryslân (hierna ook te noemen: de gemeente) is voornemens om het bloot eigendom van bovengenoemde perceel grond waarop door de gemeente een recht van erfpacht is gevestigd te verkopen aan de rechthebbende van het erfpachtrecht (hierna te noemen: koper).


Om navolgende redenen gaat de gemeente ervan uit dat koper de enige serieuze gegadigde is voor de voorgenomen verkoop van het bloot eigendom. Met de verkoop van het bloot eigendom van een perceel grond waar een erfpachtrecht op is gevestigd, beoogt de gemeente het bestaan van de erfpachtsituatie op het betreffende perceel grond op te heffen; - opheffen van een erfpachtsituatie middels de verkoop van het bloot eigendom is uitsluitend mogelijk door het bloot eigendom van het perceel waarop het erfpachtrecht is gevestigd te verkopen aan de rechthebbende van dat erfpachtrecht.


Mocht er desondanks een andere gegadigde bezwaren hebben tegen de voorgenomen verkoop aan koper van het bloot eigendom van het perceel grond waarop het erfpacht is gevestigd, dan dient deze gegadigde dit uiterlijk 20 kalenderdagen na datum van publicatie kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan grondzaken@noardeast-fryslan.nl onder vermelding van 'verkoop bloot eigendom, De Singel 7 Hallum'.