U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Besluit vaststelling hogere grenswaarden Hantumerweg 36 Dokkum

Burgemeester en wethouders hebben een hogere waarde van 53 dB vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai. Burgemeester en wethouders willen medewerking verlenen aan de totstandkoming van tien appartementen aan de Hantumerweg 36 in Dokkum. Voor het realiseren van de appartementen is het nodig een hogere grenswaarde voor wegverkeerslawaai vast te stellen.

Terinzagelegging

Het besluit hogere grenswaarden ligt met ingang van 25 juni 2020 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis in Damwâld.

Beroep

Tijdens de periode van terinzagelegging kan door belanghebbenden schriftelijk en gemotiveerd beroep tegen dit besluit worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit wordt één dag na publicatie ter inzage gelegd. In het beroepschrift moeten naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het beroep staan vermeld.

Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  1. Een belanghebbende die tijdig zijn of haar zienswijze tegen de ontwerpbesluiten hogere grenswaarden bij het college van burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht;
     
  2. Een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbesluit bij het college van burgemeester en wethouders naar voren te brengen.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) is ingediend, treedt een besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bijlagen