De dorpen- en wijkencoördinator

Elk dorp en elke wijk in onze gemeente heeft een eigen dorpen- en wijkcoördinator. De dorpen- en wijkencoördinator is het eerste aanspreekpunt voor dorpsbelangen en wijkraden.

 • Zij geven tips en advies aan dorpsbelangen en wijkraden om hen verder op weg te helpen met een dorps- of wijkvisie of ideeën en initiatieven voor een beter woon- en leefklimaat;
 • Zij zorgen verbinding met de vakinhoudelijke afdelingen, zodat dorpsbelangen en wijkraden sneller op de juiste plek in de organisatie zijn voor informatie over beleid, wetten en regels;
 • Zij brengen dorpsbelangen en wijkraden in contact met andere partijen, zoals It Wetterskip, Staatsbosbeheer, de provincie, enzovoort;
 • Zij borgen de participatie met dorpsbelangen en wijkraden bij de totstandkoming van beleid en andere relevante zaken voor de dorpen en wijken;
 • Zij adviseren over subsidiemogelijkheden.

Saapke Nijhuis

 s.nijhuis@noardeast-fryslan.nl / 06 – 1994 3208

Dorpencoördinator van:

 • Burum
 • Ginnum -  Jannum -  Reitsum -  Lichtaard
 • Hallum
 • Kollum – Augsbuert-Lytsewâld
 • Kollumerpomp
 • Munnekezijl
 • Triemen
 • Warfstermolen
 • Westergeast

Ina Witteveen

 i.witteveen@noardeast-fryslan.nl / 06 – 1096 6634

Dorpen- en wijkencoördinator van:

 • Boarnwert – Raard
 • Burdaard – Jislum
 • Dokkum: binnenstad en wijk Kooilanden en Stationsbuurt
 • Eanjum
 • Easternijtsjerk
 • Ferwert – Hegebeintum
 • Holwert
 • Marrum
 • Mitselwier
 • Ternaard

Durkje Boersma

 d.boersma@noardeast-fryslan.nl / 06 – 4075 4256

Dorpen- en wijkencoördinator van:

 • Aalsum
 • Aldwâld
 • Brantgum – Foudgum – Waaxens
 • Dokkum: wijk Fûgellan, Woudhorne, Watertorenbuurt en Weeshuislanden, Trije Terpen en Hoedemakerspolder
 • Hantum – Hantumerútbuorren
 • Hantumhuzen
 • Hiaure
 • Kollumersweach-Feankleaster
 • Nes
 • Paezens-Moddergat
 • Sweagerbosk
 • Wierum

Yteke Kuipers

 y.kuipers@noardeast-fryslan.nl / 06 – 3654 6085

Dorpencoördinator van:

 • Blije
 • Dokkum: wijk Janteszeepolder, Fonteinslanden
 • Eastrum
 • Ie
 • Ingwierrum
 • Ljussens
 • Moarre
 • Nijewier-Wetsens
 • Oostmahorn ''De Skâns''
 • Wânswert – Tergrêft