De dorpen- en wijkencoördinator

Elk dorp en elke wijk in onze gemeente heeft een eigen dorpen- en wijkcoördinator. De dorpen- en wijkencoördinator is het eerste aanspreekpunt voor dorpsbelangen en wijkraden.

  • Zij geven tips en advies aan dorpsbelangen en wijkraden om hen verder op weg te helpen met een dorps- of wijkvisie of ideeën en initiatieven voor een beter woon- en leefklimaat;
  • Zij zorgen verbinding met de vakinhoudelijke afdelingen, zodat dorpsbelangen en wijkraden sneller op de juiste plek in de organisatie zijn voor informatie over beleid, wetten en regels;
  • Zij brengen dorpsbelangen en wijkraden in contact met andere partijen, zoals It Wetterskip, Staatsbosbeheer, de provincie, enzovoort;
  • Zij borgen de participatie met dorpsbelangen en wijkraden bij de totstandkoming van beleid en andere relevante zaken voor de dorpen en wijken;
  • Zij adviseren over subsidiemogelijkheden.
dorpencoordinatoren
Van links(boven) naar rechts(onder): Durkje Boersma, Saapke Nijhuis, Greetje Krol, Yteke Kuipers en Ina Witteveen.

Verdeling dorpen en wijken onder de dorpen- en wijkencoördinatoren