Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum.
Meer informatie, o.a. over de aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.

Het voortraject

Wat vooraf ging...

Eind april 2018 heeft De Gemeynt Coöperatie UA haar concept-eindverslag voor het omgevingsproces gaswinning Ternaard gepresenteerd aan de vijf partijen die in het bestuurlijk overleg vertegenwoordigd zijn (Provincie Fryslân, Wetterskip, gemeente Dongeradeel (toen nog, nu de gemeente Noardeast-Fryslân), ministerie EZK en NAM). 

De daaraan voorafgaande maanden sprak De Gemeynt met tientallen belanghebbenden over de toekomstkansen voor de regio, de voorgenomen gaswinning door NAM, gevolgd door een nut en noodzaakdiscussie over het gasveld Ternaard. Dit resulteerde in een groot aantal standpunten en voorstellen vanuit de overheden en samenleving. Ook is een duidelijk beeld ontstaan van de belangen, vragen en zorgen. 

De weken erna hebben de vijf betrokken partijen het concept-eindverslag besproken om zorgvuldig na te gaan of, en zo ja, hoe een vervolg kan worden gegeven aan een mogelijk omgevingsproces. Alle partijen zouden onderzoeken waar zij vanuit haar eigen positie en vanuit een samenwerking kunnen bijdragen aan de versterking van het gebied. Gedurende deze tijd, tot op heden, zijn de gesprekken met de vertegenwoordigers uit het gebied steeds voortgezet.
De partijen hebben in het bestuurlijk overleg (BO) geconcludeerd dat het rapport van De Gemeynt voldoende basis biedt om een vervolg te geven aan het omgevingsproces. 
De komende periode worden er twee paden ingezet: de wettelijke procedure van de Rijkscoördinatie Regeling en de verdere uitwerking en uitvoering van het omgevingsproces. In de bijlage vindt u het eindrapport en de bijbehorende deelrapporten. 

Besluitvorming in BO heeft op zich laten wachten omdat minister Wiebes op 30 mei 2018 een brief naar de leden van de Tweede Kamer stuurde inzake ‘Gaswinning uit de kleine velden in de energietransitie’. Deze brief riep vragen op bij de afgevaardigden in het BO, waar men eerst graag duidelijkheid over wilde hebben. Die vragen zijn op 20 september in een brief aan de leden van de Vaste Kamercommissie EZK gestuurd. Zie voor beide brieven de bijlagen.

Het omgevingsproces Ternaarder gasveld

Het omgevingsproces Ternaarder gasveld wordt gestart naar aanleiding van een vergunningaanvraag van de NAM voor het boren naar gas uit het Ternaard-veld.

Maar het omgevingsproces gaat over veel meer dan alleen gaswinning. Vragen zijn onder meer: hoe kan het gebied zich het best ontwikkelen? Welke kansen en bedreigingen zijn er? In het omgevingsproces komt om te beginnen nut en noodzaak van gaswinning aan de orde. Daarna overleggen we met alle belanghebbenden om een beeld te vormen als er sprake is van gaswinning, onder welke voorwaarden dit kan plaatsvinden. Kan gaswinning bijdragen aan welzijn en welvaart in de regio? Wat zijn de zorgen, en kunnen die worden weggenomen?