Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum.
Meer informatie, o.a. over de aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.

De investeringsagenda

De gemeente Noardeast-Fryslân, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân ontwikkelen samen de Investeringsagenda Ternaard. Met deze Investeringsagenda legt de regio aan de minister van Economische Zaken & Klimaat (EZK) een pakket maatregelen en investeringen voor, die nodig zijn als de minister besluit tot gaswinning bij Ternaard.

Omdat de mogelijke negatieve gevolgen van gaswinning, een groter gebied treffen dan alleen de nabije omgeving rond het gasveld, wordt een investeringsagenda ontwikkeld voor een grotere regio. De overheden stellen de investeringsagenda samen met bewoners en belanghebbenden op. Dit proces wordt onafhankelijk begeleid door Partoer. Als de minister niet besluit om gaswinning toe te staan, is de investeringsagenda onverminderd actueel. De regionale overheden zullen dan in een ander tempo, met andere middelen en prioriteiten, uitvoering geven aan de agenda.

De investeringsagenda splitst zich uit in drie thema’s:

1. Verzilting
2. Energietransitie
3. Sociaal economische vitaliteit
 

100% versie Investeringsagenda

In dit document kunt u lezen wat is opgehaald bij de drie thema’s van de Investeringsagenda. Klik hiervoor op deze link.
 

Verslagen werkgroepen mei, juni, en juli 2019

Dorpensessies en expertmeetings

Er zijn in april 2019 dorpensessies en expertmeetings geweest. Bewoners, belanghebbenden en experts konden hierbij aansluiten. 
Per avond werd één ontwikkelingsthema behandeld (Verzilting - Energietransitie - Sociaal economische vitaliteit).
In de verslagen leest u de oogst van de diverse sessies.
Met deze oogsten gaan de verschillende werkgroepen in mei en juni aan de slag.
De werkgroepen brengen een verfijning van de oogst aan. 
 

Bij de gecombineerde dorpensessie en expertmeeting Verzilting is het volgende opgehaald:
Verslag dorpensessie en expertmeeting Verzilting

Bij de dorpensessie Energie is het volgende opgehaald: 
Verslag dorpensessie Energie

Bij de expertmeeting Energie is het volgende opgehaald:
Verslag expertmeeting Energie

Bij de dorpensessie Sociale Economische Vitaliteit is het volgende opgehaald: 
Verslag dorpensessie Sociale Economische Vitaliteit

Bij de expertmeeting Sociale Economische Vitaliteit is het volgende opgehaald:
Verslag expertmeeting Sociale Economische Vitaliteit

Vooronderzoek Partoer

Op alle drie onderwerpen heeft Partoer onderzoek gedaan wat er al ligt voor het desbetreffende thema. De volgende documenten zijn hiervoor gebruikt:

Overzicht lopende ambities en projecten in regio Noordoost Fryslân

Resultaten vooronderzoek Partoer

Verzilting

Energietransitie

Sociaal economische vitaliteit