De investeringsagenda

De gemeente Noardeast-Fryslân, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân ontwikkelden in 2019 samen de Investeringsagenda Ternaard. Met deze Investeringsagenda heeft de regio een pakket maatregelen en investeringen voorgelegd aan de minister van Economische Zaken & Klimaat (EZK) die nodig zijn als de minister besluit tot gaswinning bij Ternaard.

Deze investeringsagenda is op 9 december 2019 gepresenteerd in Túnawert en is formeel aangeboden aan minister Wiebes. Tijdens diezelfde bijeenkomst heeft het ministerie van EZK toegezegd dat er over een periode van 10 jaar, € 60 miljoen naar het gebied terugvloeit uit de baten van de gaswinning, mocht er tot gaswinning overgegaan worden.

Omdat de mogelijke negatieve gevolgen van gaswinning, een groter gebied treffen dan alleen de nabije omgeving rond het gasveld, wordt een investeringsagenda ontwikkeld voor een grotere regio. De overheden hebben de investeringsagenda samen met bewoners en belanghebbenden opgesteld. Dit proces werd onafhankelijk begeleid door Partoer. Als de minister niet besluit om gaswinning toe te staan, is de investeringsagenda onverminderd actueel. De regionale overheden zullen dan in een ander tempo, met andere middelen en prioriteiten, uitvoering geven aan de agenda.

De investeringsagenda splitst zich uit in drie thema’s:

1. Verzilting
2. Energietransitie
3. Sociaal economische vitaliteit
 

100% versie Investeringsagenda

In dit document kunt u lezen wat is opgehaald bij de drie thema’s van de Investeringsagenda. Klik hiervoor op deze link.
 

Gebiedsfonds en Gebiedscommissie

Afgesproken is dat de drie Friese overheden aan zet zijn om vorm te geven aan het vervolg van de Investeringsagenda: het inrichten van een Gebiedsfonds en de Gebiedscommissie. Dat doen zij vanaf het begin met spelers uit het gebied. In eerste instantie wordt  een ‘Gebiedscommissie In Oprichting’ gevormd met hierin een afspiegeling van verschillende belangengroepen en themadeskundigen uit het gebied. Zij gaan samen vorm geven aan de spelregels van het gebiedsfonds en de definitieve Gebiedscommissie.

Om dit proces te begeleiden is Karin Wierda als projectleider aangesteld. Zij heeft  een kennismakingsronde langs allerlei partijen in de regio gemaakt en heeft daar de uitvraag gedaan voor deelnemers voor de ‘Gebiedscommissie in Oprichting’. De coronacrises maakte het lastig om fysiek langs te komen bij bijvoorbeeld de dorpen. De betreffende dorpen hebben daarom een mail ontvangen om in contact te komen met de projectleider en om samen te bespreken of en hoe hun input kon worden geleverd. In de eerste nieuwsbrief is ook de oproep gedaan aan andere partijen om contact te zoeken. Na de zomervakantie van 2020 wordt de ’Gebiedscommissie In Oprichting’ voorgesteld.

Verslagen werkgroepen mei, juni, en juli 2019

Dorpensessies en expertmeetings

Er zijn in april 2019 dorpensessies en expertmeetings geweest. Bewoners, belanghebbenden en experts konden hierbij aansluiten. 
Per avond werd één ontwikkelingsthema behandeld (Verzilting - Energietransitie - Sociaal economische vitaliteit).
In de verslagen leest u de oogst van de diverse sessies.
Met deze oogsten gaan de verschillende werkgroepen in mei en juni aan de slag.
De werkgroepen brengen een verfijning van de oogst aan. 
 

Bij de gecombineerde dorpensessie en expertmeeting Verzilting is het volgende opgehaald:
Verslag dorpensessie en expertmeeting Verzilting

Bij de dorpensessie Energie is het volgende opgehaald: 
Verslag dorpensessie Energie

Bij de expertmeeting Energie is het volgende opgehaald:
Verslag expertmeeting Energie

Bij de dorpensessie Sociale Economische Vitaliteit is het volgende opgehaald: 
Verslag dorpensessie Sociale Economische Vitaliteit

Bij de expertmeeting Sociale Economische Vitaliteit is het volgende opgehaald:
Verslag expertmeeting Sociale Economische Vitaliteit

Vooronderzoek Partoer

Op alle drie onderwerpen heeft Partoer onderzoek gedaan wat er al ligt voor het desbetreffende thema. De volgende documenten zijn hiervoor gebruikt:

Overzicht lopende ambities en projecten in regio Noordoost Fryslân

Resultaten vooronderzoek Partoer

Verzilting

Energietransitie

Sociaal economische vitaliteit

d3c81f47-aa0d-44cc-ba9b-4126da90fdcb