Jouke Douwe de Vries

Voorstelvideo Jouke Douwe de Vries

Jouke Douwe de Vries(S!N) is wethouder van Noardeast-Fryslân en heeft de volgende portefeuille:

Soarch en Wolwêzen (Sociaal Domein) / Soarch en Wolwêzen en Finânsjes

  • Sociaal Domein
  • Underwiis (berne-opfang/ vve, ûnderwiishúsfesting)
  • Sûn libje (bewege, iten en drinken)
  • Jobinder
  • Finânsjes
  • Ferkeap gemeentehuzen Kollum en Ferwert
  • Bestjoerlik gearwurkjen gemeente Dantumadiel

Nevenfuncties

Voorzitter Bestuurlijk Platform Friese Preventieaanpakonbezoldigd
Lid Dagelijks Bestuur P10 - portefeuille Sociaal Plattelandonbezoldigd
Voorzitter Fries Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderenonbezoldigd
Lid Landelijke Netwerktafel Met Andere Ogen (Onderwijs en Zorg)onbezoldigd
Lid Pact van Aanjagers voor Kindontwikkeling in Fryslânonbezoldigd

 

Contact met de wethouder

Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van wethouder de Vries horen, dan kunt u het secretariaat mailen of bellen. Het secretariaat is bereikbaar op (0519) 29 88 88.