Jouke Douwe de Vries

Jouke Douwe de Vries

Wethouder Jouke Douwe de Vries
Jouke Douwe de Vries

Jouke Douwe de Vries(S!N) is wethouder van Noardeast-Fryslân en heeft de volgende portefeuille:

Soarch en Wolwêzen (Sociaal Domein) / Soarch en Wolwêzen en Finânsjes

  • Sociaal Domein
  • Underwiis (berne-opfang/ vve, ûnderwiishúsfesting)
  • Sûn libje (bewege, iten en drinken)
  • Jobinder
  • Finânsjes
  • Ferkeap gemeentehuzen Kollum en Ferwert
  • Bestjoerlik gearwurkjen gemeente Dantumadiel

Nevenfuncties

Voorzitter Bestuurlijk Platform Friese Preventie Aanpak (onderdeel GGD) onbezoldigd
Lid Auditcommissie Veiligheidsregio Fryslân (VRF) onbezoldigd
Ambassadeur Friesland Taskforce Wonen & Zorg onbezoldigd
Ambassadeur inspiratieregio NOF Onderwijs & Zorg (Met Andere Ogen) onbezoldigd
Lid Pact van Aanjagers Fryslân (Spiekr Kenniscentrum Kindontwikkeling), op persoonlijke titel onbezoldigd

Contact met de wethouder

Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van wethouder de Vries horen, dan kunt u het secretariaat mailen of bellen. Het secretariaat is bereikbaar op (0519) 29 88 88.