Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Jouke Douwe de Vries

Jouke Douwe de Vries

Wethouder Jouke Douwe de Vries
Jouke Douwe de Vries

Jouke Douwe de Vries(S!N) is wethouder van Noardeast-Fryslân en heeft de volgende portefeuille:

Soarch en Wolwêzen (Sociaal Domein) / Soarch en Wolwêzen en Finânsjes

  • Sociaal Domein
  • Underwiis (berne-opfang/ vve, ûnderwiishúsfesting)
  • Sûn libje (bewege, iten en drinken)
  • Jobinder
  • Finânsjes
  • Ferkeap gemeentehuzen Kollum en Ferwert
  • Bestjoerlik gearwurkjen gemeente Dantumadiel

Nevenfuncties

Voorzitter Bestuurlijk Platform Friese Preventie Aanpak (onderdeel GGD) onbezoldigd
Lid Auditcommissie Veiligheidsregio Fryslân (VRF) onbezoldigd
Ambassadeur Friesland Taskforce Wonen & Zorg onbezoldigd
Ambassadeur inspiratieregio NOF Onderwijs & Zorg (Met Andere Ogen) onbezoldigd
Lid Pact van Aanjagers Fryslân (Spiekr Kenniscentrum Kindontwikkeling), op persoonlijke titel onbezoldigd

Contact met de wethouder

Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van wethouder de Vries horen, dan kunt u het secretariaat mailen of bellen. Het secretariaat is bereikbaar op (0519) 29 88 88.