Noordoost-Friese burgemeesters bezorgen brief aan informateur

De burgemeesters van Noordoost-Fryslân kwamen woensdagochtend in een voormalige streekbus naar het provinciehuis. Vlak voor de vergadering van de Provinsjale Steaten overhandigden zij een brief aan informateur Chris Stoffer. De gemeenten Dantumadiel, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Noardeast-Fryslân roepen in de brief de nieuwe provinciale volksvertegenwoordigers op om samen de kansen van de regio te verzilveren.

“Stap mei ús yn de bus, ûnderweis nei in Topregio” is de boodschap van de burgemeesters woensdagochtend aan de formerende partijen. De regio Noordoost-Fryslân wil in 2040 topregio zijn in Noord-Nederland als het gaat om wonen, werken en recreëren. “Dêr wolle wy mei de provinsje yn streekferbân oan wurkje.”, schrijven de gemeenten.

De gemeenten vragen de partijen om een aantal thema’s op te nemen in het coalitieakkoord

De streekbus voor het provinciehuis woensdagochtend is een knipoog naar de beoogde busverbinding tussen Kollum en Drachten. Maar in de brief worden ook andere plannen genoemd. Zo stippen de vier gemeenten de belangen van de regio aan op het gebied van de energietransitie, de woningbouw en landbouw. “Der komme grutte útdagingen op ús regio en ús ynwenners ôf, derom moatte dizze ûnderwerpen opnaam wurde yn it nije koalysjeakkoord.”

De vier gemeenten, provincie Fryslân en Wetterskip werken al jaren in ANNO-verband samen

De besturen ondertekenden in 2021 de derde Agenda Netwerk Noord Oost. Kijk voor meer informatie op www.topregio.nl.

Lees de volledige brief