Subsidie van meer dan € 25.000,-

Algemeen

Voor het aanvragen van een eenmalige subsidie van meer dan € 25.000,- wordt de Subsidieregeling Versnellingsagenda ieder jaar gedurende drie perioden van twee maanden opengesteld. Alleen tijdens die perioden is het aanvragen van subsidie mogelijk.

De beoordeling van alle subsidieaanvragen die tijdens zo’n periode zijn ingediend, wordt gedaan door een onafhankelijke adviescommissie, de Regioboard. In de Regioboard zitten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid uit de regio Noordoost-Fryslân. De Regioboard kent alle ingediende subsidieaanvragen punten toe.

Als de Regioboard voldoende punten aan een project toekent, wordt subsidie aan een project verleend.

Let op: Bij een subsidieaanvraag moet een advies van Stichting Qop gevoegd worden. U kunt zo’n advies opvragen door een e-mail met uw projectplan te sturen naar info@qop.nl. Doe dit uiterlijk twee weken voor de sluiting van de openstelling, zodat u nog voldoende tijd heeft om het advies te verwerken in uw subsidieaanvraag!

Let op: Bij een subsidieaanvraag moet een advies van Stichting Qop gevoegd worden. U kunt zo’n advies opvragen door een e-mail met uw projectplan te sturen naar info@qop.nl. Doe dit uiterlijk twee weken voor de sluiting van de openstelling, zodat u nog voldoende tijd heeft om het advies te verwerken in uw subsidieaanvraag!

Goed om te weten

Wie kan subsidie aanvragen?

Een subsidie van meer dan € 25.000,- kan worden aangevraagd door een rechtspersoon. Verder is van belang dat alleen een samenwerking van twee of meer rechtspersonen voor subsidie in aanmerking komt.

In welke periode kan ik subsidie aanvragen?

Voor het aanvragen van subsidies van meer dan € 25.000,- wordt de regeling jaarlijks drie keer een periode opengesteld. Subsidieaanvragen kunnen alleen worden ingediend tijdens deze perioden. Deze perioden zijn:

 • Van 1 januari tot en met 20 februari
 • Van 15 april tot en met 31 mei
 • Van 1 september tot en met 31 oktober

Subsidieaanvragen die na afloop van een periode ontvangen worden, worden niet in behandeling genomen. Zo’n aanvraag kan de eerstvolgende periode opnieuw ingediend worden.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die helpen de doelen van de Versnellingsagenda te realiseren. De Versnellingsagenda is opgebouwd uit drie programmalijnen: Onderwijs en arbeidsmarkt, Innovatie en ondernemerschap en Doorontwikkeling regionale samenwerking en regiomarketing. Deze programmalijnen zijn weer onderverdeeld in een aantal businesscases. De onderwerpen van deze businesscases zijn:

 • Arbeidsmobiliteit
 • Wendbaar vakmanschap
 • Bouwen aan Ambitie
 • Bouwen aan de bouw
 • Bouwen aan metaal
 • Ondernemers & Netwerk
 • Toekomstbestendige Agri & Food
 • Regiomarketing

Wilt u weten of uw project voldoende past bij de doelstellingen van een van deze businesscases? Klik dan hier voor de businesscases.

Hoe wordt bepaald of mijn project voldoende bijdraagt aan de doelstellingen van de Versnellingsagenda?

Een project waar subsidie voor wordt aangevraagd, wordt beoordeeld aan de hand van een aantal inhoudelijke criteria om te bepalen of een project voldoende bijdraagt aan een businesscase. Daarnaast wordt een project beoordeeld aan de hand van een aantal algemene criteria. Deze criteria vindt u in het beoordelingskader . Een project moet voldoende punten scoren op zowel de inhoudelijke als algemene criteria om voor subsidie in aanmerking te komen.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Voor deze categorie kan meer dan € 25.000 subsidie aangevraagd worden. Er is geen maximum gesteld aan de aan te vragen subsidie. Wel wordt voorafgaand aan iedere openstelling een subsidieplafond voor iedere businesscase vastgesteld en bekendgemaakt. U kunt nooit meer subsidie aanvragen dan dit plafond.

Het aangevraagde subsidiebedrag mag verder maximaal 65% van de (subsidiabele) projectkosten zijn. U dient dus zelf de financiering te regelen voor minimaal 35% van de projectkosten.

Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking?

Alle directe projectkosten zijn subsidiabel. Er zijn echter een aantal uitzonderingen:

 • Kosten die niet subsidiabel zijn:
  • Verrekenbare of compensabele BTW
  • Kosten voor financiering (rente etc.)
  • Kosten voor gerechtelijke procedures, boetes of sancties.
  • Vervangingsinvesteringen
  • Kosten voor reguliere bedrijfsvoering
  • Vrijwillige arbeid
  • Aankoop of inbreng van onroerend goed
  • De kosten van arbeid is gemaximaliseerd. Hiervoor is het uurtarief een vast bedrag van maximaal € 50,-. De kosten van arbeid door onderzoeks- en kennisinstellingen en non-profitorganisaties mag gewaardeerd worden tegen goedgekeurde IKS-uurtarieven of volgens flat-rate systematiek.
  • Als kosten van uitbreidingsinvesteringen en kosten van inbreng van materieel mogen enkel de afschrijvingskosten op basis van de economische levensduur gedurende de looptijd van het project worden opgenomen.

Zijn er inkomsten gedurende het project (denk bijvoorbeeld aan opbrengsten van kaartverkoop of eigen bijdragen van deelnemers), dan moeten deze inkomsten van de projectkosten worden afgetrokken. Voor de overgebleven projectkosten kunt u maximaal 65% subsidie aanvragen.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Vóórdat het project van start gaat, moet een subsidie altijd schriftelijk worden aangevraagd bij de gemeente Noardeast-Fryslân,. Voor het aanvragen van subsidie dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier en het format voor een projectplan. Beide documenten treft u onderaan deze pagina aan.

Welke informatie moet ik aanleveren?

Een aanvraag voor een subsidie van meer dan € 25.000,- dient in ieder geval uit de volgende documenten te bestaan:

 • een ingevuld en rechtsgeldig ondertekend aanvraagformulier;
 • een projectplan inclusief een gespecificeerd overzicht van projectkosten en financiële dekking;
 • een kopie van een bankafschrift of bankpas;
 • een advies van Stichting Qop;
 • een ondertekende samenwerkingsovereenkomst (inclusief volmacht aan de penvoerder), of de statuten als de samenwerking via een rechtspersoon is geformaliseerd;
 • rechtsgeldig ondertekende cofinancieringsverklaring(en) van bijdragen van alle projectpartners aan het project (indien van toepassing);
 • bewijsstukken van bijdragen van derden aan het project (indien van toepassing);
 • een rechtsgeldig ondertekende de-minimisverklaring, of een staatssteunanalyse waaruit blijkt dat de gevraagde steun geen ongeoorloofde staatssteun oplevert.

Hoe kom ik aan een advies van Stichting Qop?

Voor het opvragen van een advies van Stichting Qop kunt u een e-mail sturen naar info@qop.nl. Als u minimaal twee weken voor sluiting van de openstelling een advies van Stichting Qop vraagt, dan bent u er zeker van dat u dit advies tijdig ontvangt en dat u nog voldoende tijd heeft om het advies te verwerken in uw subsidieaanvraag. Stuurt u in de laatste twee weken van de openstelling uw projectplan naar Stichting Qop toe, dan kunnen zij niet garanderen dat u het advies tijdig ontvangt.

Hoe wordt mijn subsidieaanvraag beoordeeld?

De gemeente legt alle aanvragen die gedurende een periode zijn ingediend voor aan de Regioboard. Deze onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle ingediende aanvragen en geeft een zwaarwegend advies over de aanvragen aan de gemeente Noardeast-Fryslân. De gemeente neemt vervolgens een besluit over de ingediende subsidieaanvragen en informeert subsidieaanvragers over het genomen besluit.

Wanneer krijg ik te horen of mijn project voor subsidie in aanmerking komt?

U ontvangt binnen dertien weken na sluiting van de openstelling een besluit over uw aanvraag.

Wanneer wordt een verleende subsidie vastgesteld en uitbetaald?

Ontvangers van een subsidie vanaf € 25.000,- ontvangen een voorschot van 80% op de toegekende subsidie. Als het project meerdere jaren duurt, wordt dit voorschot uitbetaald in jaarlijks gelijke termijnen.

Een subsidieontvanger moet binnen 13 weken na afloop van het project een aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij de gemeente indienen. Aan de hand van deze aanvraag wordt de subsidie definitief vastgesteld en vindt de eindafrekening plaats. Als de werkelijke kosten van een project lager uitvallen, wordt de subsidie naar rato lager vastgesteld.

Aan welke verplichtingen moet ik voldoen als subsidie aan mijn project is verleend?

De belangrijkste verplichtingen die verbonden zijn aan het ontvangen van subsidie van meer dan € 25.000,- zijn:

 • Een project moeten binnen 6 maanden na de subsidieverlening zijn gestart.
 • Een project moet uiterlijk 3 jaar na de verlening en uiterlijk 31 december 2026 zijn afgerond.
 • Als het project langer dan een jaar duurt, moet de subsidieontvanger eenmaal per jaar over de inhoudelijke en financiële voortgang van het project aan de gemeente rapporteren.
 • Een subsidieontvanger noemt de term Versnellingsagenda en Regio Deal Noordoost-Fryslân en gebruikt het logo van de Versnellingsagenda in de communicatie over het project.
 • Een subsidieontvanger moet binnen 13 weken na afloop van het project een inhoudelijk en financieel verslag bij de gemeente aanleveren.

Wanneer eindigt de subsidieregeling?

De laatste periode waarin subsidie kan worden aangevraagd, wordt opengesteld van 1 september tot en met 31 oktober 2024. De projectduur mag inclusief een eventuele verlenging nooit de datum van 31 december 2026 overschrijden.

 

Waar moet u een subsidieaanvraag inclusief de gevraagde documenten indienen?

De gemeente Noardeast-Fryslân voert de subsidieregeling mede namens de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân uit. De subsidieaanvraag en de bijlagen moeten daarom gestuurd worden naar de gemeente Noardeast-Fryslân:

Gemeente Noardeast-Fryslân
T.a.v. Subsidiebureau Versnellingsagenda
Postbus 1
9100 AA DOKKUM

U kunt de subsidieaanvraag en alle bijlagen ook mailen naar info@noardeast-fryslan.nl

Documenten

Documenten die nodig zijn voor het aanvragen van subsidie van meer dan €25.000,-

Voor het aanvragen van subsidie vanaf € 25.000,- dient u de volgende documenten aan te leveren:

U kunt in plaats van een de-minimisverklaring ook een staatssteunanalyse aanleveren. Als de samenwerking via een rechtspersoon is geformaliseerd, volstaat het om in plaats van een samenwerkingsovereenkomst de statuten van deze rechtspersoon mee te sturen. Verder dient u een kopie van een bankafschrift of bankpas en het advies van Stichting Qop aan te leveren.

 

Documenten die nodig zijn voor het verantwoorden van subsidie van meer dan € 25.000,-

Voor het rapporteren en verantwoorden van subsidie vanaf € 25.000,- dient u gebruik te maken van de volgende documenten:

Checklist subsidieaanvragen

Voordat u een subsidieaanvraag indient , kunt u met behulp van de checklist hieronder controleren of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Aan deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend.

Kennisgevingen Europa

Steunmaatregelen van de overheid moeten in beginsel ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft een aantal vrijstellingsverordeningen vastgesteld op grond waarvan - wanneer voldaan is aan de daarin genoemde voorwaarden - de aanmelding achterwege kan blijven.

Een voorwaarde voor toepassing van deze vrijstellingsverordeningen is dat de gemeente die de steun verleent een kennisgeving aan de Europese Commissie moet zenden met informatie over de steunmaatregel en (een samenvatting van) de steunmaatregel op haar website bekend moet maken.

Hieronder treft u informatie aan over steunmaatregelen die de gemeente Noardeast-Fryslân als uitvoerder van de Subsidieregeling Versnellingsagenda heeft verleend en die op grond van de geldende vrijstellingsverordeningen bekend gemaakt moeten worden.

b6859b06-0ade-4fac-9f6e-f24a16226319

Contact

Voor vragen over het aanvragen van subsidie bij de Subsidieregeling Versnellingsagenda kunt u contact opnemen met het subsidiebureau van de Versnellingsagenda via het algemene telefoonnummer of e-mailadres van de gemeente.