Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Subsidie van meer dan € 25.000,-

Voor het aanvragen van een eenmalige subsidie van meer dan € 25.000,- wordt de Subsidieregeling Versnellingsagenda ieder jaar gedurende drie perioden van zes weken opengesteld. Alleen tijdens die perioden is het aanvragen van subsidie mogelijk.

De beoordeling van alle subsidieaanvragen die tijdens zo’n periode zijn ingediend, wordt gedaan door een onafhankelijke adviescommissie, de Regioboard. In de Regioboard zitten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid uit de regio Noordoost-Fryslân. De Regioboard kent alle ingediende subsidieaanvragen op basis van een beoordelingskader punten toe, zodat een rangschikking ontstaat.

Aan de hand van deze rangschikking ontvangt het best beoordeelde project als eerste subsidie, daarna het op-één-na-beste project en zo verder totdat het beschikbare budget voor de betreffende periode op is. Als de Regioboard onvoldoende punten aan een project toekent, wordt geen subsidie aan een project verleend.

Let op: Bij een subsidieaanvraag moet een advies van Stichting Qop gevoegd worden. U kunt zo’n advies opvragen door een e-mail met uw projectplan te sturen naar info@qop.nl. Doe dit uiterlijk twee weken voor de sluiting van de openstelling, zodat u nog voldoende tijd heeft om het advies te verwerken in uw subsidieaanvraag!

Goed om te weten

Wie kan subsidie aanvragen?

Een subsidie van meer dan € 25.000,- kan worden aangevraagd door een rechtspersoon. Verder is van belang dat alleen een samenwerkingsverband van twee of meer rechtspersonen voor subsidie in aanmerking komt.

In welke periode kan ik subsidie aanvragen?

Voor het aanvragen van subsidies van meer dan € 25.000,- wordt de regeling jaarlijks drie keer een periode opengesteld. Subsidieaanvragen kunnen alleen worden ingediend tijdens deze perioden. Deze perioden zijn:

 • Van 17 januari tot en met 28 februari om 24.00 uur
 • Van 18 april tot en met 31 mei om 24.00 uur
 • Van 20 september tot en met 31 oktober om 24.00 uur.

Subsidieaanvragen die na afloop van een periode ontvangen worden, worden niet in behandeling genomen. Zo’n aanvraag kan de eerstvolgende periode opnieuw ingediend worden.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die helpen de doelen van de Versnellingsagenda te realiseren. De Versnellingsagenda is opgebouwd uit drie programmalijnen: Onderwijs en arbeidsmarkt, Innovatie en ondernemerschap en Doorontwikkeling regionale samenwerking en regiomarketing. Deze programmalijnen zijn weer onderverdeeld in een aantal businesscases. De onderwerpen van deze businesscases zijn:

 • Arbeidsmobiliteit
 • Wendbaar vakmanschap
 • Bouwen aan de bouw
 • Bouwen aan metaal
 • Ondernemers & Netwerk
 • Toekomstbestendige Agri & Food
 • Regiomarketing

Wilt u weten of uw project voldoende past bij de doelen van een businesscase? Klik hier voor de businesscases en voor het beoordelingskader wat gebruikt wordt bij de beoordeling van een subsidieaanvraag.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Voor deze categorie kan meer dan € 25.000 subsidie aangevraagd worden. Er is geen maximum aan het aan te vragen bedrag in de regeling opgenomen. Wel wordt voorafgaand aan iedere periode een subsidieplafond voor een specifieke programmalijn vastgesteld en bekendgemaakt. U kunt nooit meer subsidie aanvragen dan er geld beschikbaar is gesteld. Het aangevraagde subsidiebedrag mag verder maximaal 65% van de (subsidiabele) projectkosten zijn. U dient dus zelf de financiering te regelen voor minimaal 35% van de (subsidiabele) projectkosten.

Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking?

Alle directe projectkosten zijn subsidiabel. Er zijn echter een aantal uitzonderingen:

 • Kosten die niet subsidiabel zijn:
  • Verrekenbare of compensabele BTW
  • Kosten voor financiering (rente etc.)
  • Kosten voor gerechtelijke procedures, boetes of sancties.
  • Vervangingsinvesteringen
  • Kosten voor reguliere bedrijfsvoering
  • Inbreng van vrijwillige arbeid
  • Aankoop of inbreng van onroerend goed
 • Kosten die beperkt subsidiabel zijn:
  • De kosten (of inbreng) van eigen uren is gemaximaliseerd. Indien u eigen uren inbrengt en deze als projectkosten wilt meenemen, is het uurtarief een vast bedrag van € 50,-. Onderzoeks- en kennisinstellingen kunnen ervoor kiezen om IKS-tarieven te gebruiken. Deze IKS-tarieven moeten goedgekeurd zijn door het RVO (of Europese Commissie).
  • De kosten van uitbreidingsinvesteringen en de kosten (of inbreng) van materieel zijn beperkt tot de afschrijvingskosten op basis van de economische levensduur gedurende de looptijd van het project.

Zijn er inkomsten gedurende het project zoals bijvoorbeeld van kaartverkoop of deelnemersbijdragen, dan moeten deze inkomsten op de projectkosten in mindering worden gebracht. Voor de overgebleven projectkosten kunt u maximaal 65% subsidie aanvragen.

Hoeveel subsidie is ieder periode beschikbaar?

Een subsidie moet altijd schriftelijk worden aangevraagd, vóórdat het project van start gaat. Voor het aanvragen van subsidie dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier en het format voor een projectplan. Beide documenten treft u onderaan deze pagina aan.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Een subsidie moet altijd schriftelijk worden aangevraagd, vóórdat het project van start gaat. Voor het aanvragen van subsidie dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier en het format voor een projectplan. Beide documenten treft u onderaan deze pagina aan.

Welke informatie moet ik aanleveren?

Een aanvraag voor een subsidie van meer dan € 25.000,- dient in ieder geval uit de volgende documenten te bestaan:

 • een ingevuld en rechtsgeldig ondertekend aanvraagformulier;
 • een projectplan inclusief een gespecificeerd overzicht van projectkosten en financiële dekking;
 • een kopie van een bankafschrift of bankpas;
 • een advies van Stichting Qop;
 • een ondertekende samenwerkingsovereenkomst (inclusief volmacht aan de penvoerder), of de statuten als de samenwerking via een rechtspersoon is geformaliseerd;
 • rechtsgeldig ondertekende cofinancieringsverklaring(en) van bijdragen van alle projectpartners aan het project (indien van toepassing);
 • bewijsstukken van bijdragen van derden aan het project (indien van toepassing);
 • een rechtsgeldig ondertekende de-minimisverklaring, of een staatssteunanalyse.

Hoe kom ik aan een advies van Stichting Qop?

Voor het opvragen van een advies van Stichting Qop kunt u een e-mail sturen naar info@qop.nl. Als u minimaal twee weken voor sluiting van de openstelling een advies van Stichting Qop vraagt, dan bent u er zeker van dat u dit advies tijdig ontvangt en dat u nog voldoende tijd heeft om het advies te verwerken in uw subsidieaanvraag. Stuurt u in de laatste twee weken van de openstelling uw projectplan naar Stichting Qop toe, dan kunnen zij niet garanderen dat u het advies tijdig ontvangt.

Hoe wordt mijn subsidieaanvraag beoordeeld?

De gemeente legt alle aanvragen die gedurende een periode zijn ingediend voor aan de Regioboard. Deze onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle ingediende aanvragen en geeft een zwaarwegend advies over de aanvragen aan de gemeente Noardeast-Fryslân. De gemeente neemt vervolgens een besluit over de ingediende subsidieaanvragen en informeert subsidieaanvragers over het genomen besluit.

Wanneer krijg ik te horen of mijn project voor subsidie in aanmerking komt?

U ontvangt binnen dertien weken na  sluiting van de openstelling een besluit over uw aanvraag.

Wanneer wordt een verleende subsidie vastgesteld en uitbetaald?

Ontvangers van een subsidie vanaf € 25.000,- ontvangen een voorschot van 80% op de toegekende subsidie. Als het project meerdere jaren duurt, wordt dit voorschot uitbetaald in jaarlijks gelijke termijnen. Een subsidieontvanger moet binnen 13 weken na afloop van het project een aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij de gemeente indienen. Aan de hand van deze aanvraag wordt de subsidie definitief vastgesteld en vindt de eindafrekening plaats. Als de daadwerkelijke kosten van een project lager uitvallen, wordt de subsidie naar rato vastgesteld.

Aan welke verplichtingen moet ik voldoen als subsidie aan mijn project is verleend?

De belangrijkste verplichtingen die verbonden zijn aan het ontvangen van subsidie van meer dan € 25.000,- zijn:

 • Een project moeten binnen 6 maanden na de subsidieverlening zijn gestart.
 • Een project moet uiterlijk 3 jaar na de verlening zijn afgerond.
 • Een project moet uiterlijk op 31 december 2024 inhoudelijk en financieel zijn afgerond.
 • Als het project langer dan een jaar duurt, moet de subsidieontvanger eenmaal per jaar over de inhoudelijke en financiële voortgang van het project aan de gemeente rapporteren.
 • Een subsidieontvanger moet binnen 13 weken na afloop van het project een inhoudelijk en financieel verslag bij de gemeente aanleveren.

Wanneer eindigt de subsidieregeling?

De laatste periode waarin subsidie kan worden aangevraagd, wordt opengesteld van 20 september tot en met 31 oktober 2023, tenzij het beschikbare budget eerder besteed is.

Waar moet u een subsidieaanvraag inclusief de gevraagde documenten indienen?

De gemeente Noardeast-Fryslân voert de subsidieregeling mede namens de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân uit. De subsidieaanvraag en de bijlagen moeten daarom gestuurd worden naar de gemeente Noardeast-Fryslân:

Gemeente Noardeast-Fryslân
T.a.v. Subsidiebureau Versnellingsagenda
Postbus 13
9290 AA Kollum

U kunt de subsidieaanvraag en alle bijlagen ook mailen naar info@noardeast-fryslan.nl

Documenten

Documenten die nodig zijn voor het aanvragen van subsidie van meer dan €25.000,-

Voor het aanvragen van subsidie vanaf € 25.000,- dient u de volgende documenten aan te leveren:

U kunt in plaats van een de-minimisverklaring ook een staatssteunanalyse aanleveren. Als de samenwerking via een rechtspersoon is geformaliseerd, volstaat het om in plaats van een samenwerkingsovereenkomst de statuten van deze rechtspersoon mee te sturen. Verder dient u een kopie van een bankafschrift of bankpas en het advies van Stichting Qop aan te leveren.

 

Documenten die nodig zijn voor het verantwoorden van subsidie van meer dan € 25.000,-

Voor het rapporteren en verantwoorden van subsidie vanaf € 25.000,- dient u gebruik te maken van de volgende documenten:

Checklist subsidieaanvragen

Voordat u een subsidieaanvraag indient , kunt u met behulp van de checklist hieronder controleren of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Aan deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend.

Kennisgevingen Europa

Steunmaatregelen van de overheid moeten in beginsel ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft een aantal vrijstellingsverordeningen vastgesteld op grond waarvan - wanneer voldaan is aan de daarin genoemde voorwaarden - de aanmelding achterwege kan blijven.

Een voorwaarde voor toepassing van deze vrijstellingsverordeningen is dat de gemeente die de steun verleent een kennisgeving aan de Europese Commissie moet zenden met informatie over de steunmaatregel en (een samenvatting van) de steunmaatregel op haar website bekend moet maken.

Hieronder treft u informatie aan over steunmaatregelen die de gemeente Noardeast-Fryslân als uitvoerder van de Subsidieregeling Versnellingsagenda heeft verleend en die op grond van de geldende vrijstellingsverordeningen bekend gemaakt moeten worden.

Contact

Voor vragen over het aanvragen van subsidie bij de Subsidieregeling Versnellingsagenda kunt u contact opnemen met het subsidiebureau van de Versnellingsagenda via het algemene telefoonnummer of e-mailadres van de gemeente.