Subsidie vanaf € 5.001,- tot en met € 25.000,-

Algemeen

Subsidies van € 5.001 tot en met € 25.000 kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden.

Let op: De gemeente Noardeast-Fryslân voert de subsidieregeling mede namens de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân uit. De subsidieaanvraag en de bijlagen moeten daarom gestuurd worden naar de gemeente Noardeast-Fryslân.

Goed om te weten

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Subsidies van € 5.001 tot en met € 25.000 kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die helpen de doelen van de Versnellingsagenda te realiseren. De Versnellingsagenda is opgebouwd uit drie programmalijnen: Onderwijs en arbeidsmarkt, Innovatie en ondernemerschap en Doorontwikkeling regionale samenwerking en regiomarketing. Deze programmalijnen zijn weer onderverdeeld in een aantal businesscases. De onderwerpen van de businesscases zijn:

 • Arbeidsmobiliteit
 • Wendbaar vakmanschap
 • Bouwen aan Ambitie
 • Bouwen aan de bouw
 • Bouwen aan metaal
 • Ondernemers & Netwerk
 • Toekomstbestendige Agri& Food
 • Regiomarketing

Wilt u weten of uw project voldoende past bij de doelstellingen van een van deze businesscases? Klik dan hier voor de businesscases

Hoe wordt bepaald of mijn project voldoende bijdraagt aan de doelstellingen van de Versnellingsagenda?

Een project waar subsidie voor wordt aangevraagd, wordt beoordeeld aan de hand van een aantal inhoudelijke criteria om te bepalen of een project voldoende bijdraagt aan een businesscase. Daarnaast wordt een project beoordeeld aan de hand van een aantal algemene criteria. Deze criteria vindt u in het beoordelingskader. Een project moet voldoende punten scoren op zowel de inhoudelijke als algemene criteria om voor subsidie in aanmerking te komen.

Wie kan subsidie aanvragen?

Subsidies van € 5.001 tot en met € 25.000 kunnen aangevraagd worden door een rechtspersoon. Verder is van belang dat alleen een samenwerking van twee of meer rechtspersonen voor subsidie in aanmerking komt.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Voor deze categorie kan tussen de € 5.001 en € 25.000 subsidie aangevraagd worden. Het aangevraagde subsidiebedrag mag verder maximaal 65% van de projectkosten zijn. U dient dus zelf de financiering te regelen voor minimaal 35% van de projectkosten.

Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking?

Alle directe projectkosten zijn subsidiabel. Er zijn echter een aantal uitzonderingen:

 • Kosten die niet subsidiabel zijn:
  • Verrekenbare of compensabele BTW
  • Kosten voor financiering (rente etc.)
  • Kosten voor gerechtelijke procedures, boetes of sancties.
  • Vervangingsinvesteringen
  • Kosten voor reguliere bedrijfsvoering
  • Vrijwillige arbeid
  • Aankoop of inbreng van onroerend goed
 • Kosten die beperkt subsidiabel zijn:
  • De kosten van arbeid is gemaximaliseerd. Hiervoor is het uurtarief een vast bedrag van maximaal € 50,-. De kosten van arbeid door onderzoeks- en kennisinstellingen en non-profitorganisaties mag gewaardeerd worden tegen goedgekeurde IKS-uurtarieven of volgens flat-rate systematiek.
  • Als kosten van uitbreidingsinvesteringen en kosten van inbreng van materieel mogen enkel de afschrijvingskosten op basis van de economische levensduur gedurende de looptijd van het project worden opgenomen.

Zijn er inkomsten gedurende het project (denk bijvoorbeeld aan opbrengsten van kaartverkoop of eigen bijdragen van deelnemers), dan moeten deze inkomsten van de projectkosten worden afgetrokken. Voor de overgebleven projectkosten kunt u maximaal 65% subsidie aanvragen.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Voordat het project van start gaat, moet een subsidie altijd schriftelijk worden aangevraagd bij de gemeente Noardeast-Fryslân,. Voor het aanvragen van subsidie dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier en het format voor het projectplan. Beide documenten treft u onderaan deze pagina aan.

Welke informatie moet ik aanleveren?

Een aanvraag om subsidie van € 5.001 tot en met € 25.000 dient in ieder geval uit de volgende documenten te bestaan:

 • een ingevuld en rechtsgeldig ondertekend aanvraagformulier;
 • een projectplan inclusief een gespecificeerd overzicht van projectkosten en financiële dekking;
 • een kopie van een bankafschrift of bankpas;
 • een ondertekende samenwerkingsovereenkomst (inclusief volmacht aan de penvoerder), of de statuten als de samenwerking via een rechtspersoon is geformaliseerd;
 • rechtsgeldig ondertekende cofinancieringsverklaring(en) van bijdragen van projectpartners aan het project (indien van toepassing);
 • bewijsstukken van bijdragen van derden aan het project (indien van toepassing);
 • een rechtsgeldig ondertekende de-minimisverklaring, of een staatssteunanalyse waaruit blijkt dat de gevraagde steun geen ongeoorloofde staatssteun oplevert.

Wanneer krijg ik te horen of mijn project voor subsidie in aanmerking komt?

U ontvangt binnen acht weken nadat uw aanvraag is ingediend een besluit over uw aanvraag. Als uw aanvraag niet compleet is of als er vragen over uw aanvraag zijn, wordt deze termijn opgeschort tot de aanvraag volledig is.

Wanneer wordt een verleende subsidie vastgesteld en uitbetaald?

Subsidies van € 5.001 tot en met € 25.000 ontvangen een voorschot van 80% op de toegekende subsidie. Als het project meerdere jaren duurt, wordt dit voorschot uitbetaald in jaarlijks gelijke termijnen.

Een subsidieontvanger moet binnen 13 weken na afloop van het project een aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij de gemeente indienen. Aan de hand van deze aanvraag wordt de subsidie definitief vastgesteld en vindt de eindafrekening plaats. Als de werkelijke kosten van een project lager uitvallen, wordt de subsidie naar rato lager vastgesteld.

Aan welke verplichtingen moet ik voldoen als subsidie aan mijn project is verleend?

De belangrijkste verplichtingen die verbonden zijn aan het ontvangen van subsidie van € 5.001 tot en met € 25.000 zijn:

 • Een project moet binnen 6 maanden na de toekenning zijn gestart.
 • Een project moet uiterlijk 3 jaar na de verlening en uiterlijk 31 december 2026 zijn afgerond.
 • Als het project langer dan een jaar duurt, moet de subsidieontvanger eenmaal per jaar over de inhoudelijke en financiële voortgang van het project aan de gemeente rapporteren.
 • Een subsidieontvanger noemt de term Versnellingsagenda en Regio Deal Noordoost-Fryslân en gebruikt het logo van de Versnellingsagenda in de communicatie over het project.
 • Een subsidieontvanger moet binnen 13 weken na afloop van het project een inhoudelijk en financieel verslag bij de gemeente aanleveren.

Wanneer eindigt de subsidieregeling?

Subsidies kunnen tot 1 juli 2025 aangevraagd worden, tenzij het beschikbare budget eerder besteed is. De projectduur mag inclusief een eventuele verlenging nooit de datum van 31 december 2026 overschrijden.

Waar moet ik een subsidieaanvraag indienen?

De gemeente Noardeast-Fryslân voert de subsidieregeling mede namens de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân uit. De subsidieaanvraag en de bijlagen moeten daarom gestuurd worden naar:

Gemeente Noardeast-Fryslân
T.a.v. Subsidiebureau Versnellingsagenda
Postbus 1
9100 AA DOKKUM

U kunt de subsidieaanvraag en alle bijlagen ook mailen naar info@noardeast-fryslan.nl.

Checklist subsidieaanvragen van € 5.001 tot en met € 25.000

Voordat u een subsidieaanvraag indient, kunt u met behulp van de checklist hieronder controleren of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Aan deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend.

Documenten

Voor het aanvragen van subsidie van € 5.001 tot en met € 25.000 dient u de volgende documenten aan te leveren.

U kunt in plaats van een de-minimisverklaring ook een staatssteunanalyse aanleveren. Als de samenwerking via een rechtspersoon is geformaliseerd, volstaat het om in plaats van een samenwerkingsovereenkomst de statuten van deze rechtspersoon mee te sturen. Verder dient u nog een kopie van een bankafschrift of bankpas met de aanvraag mee te sturen.

Contact

Voor vragen over het aanvragen van subsidie bij de Subsidieregeling Versnellingsagenda kunt u contact opnemen met het subsidiebureau van de Versnellingsagenda via het algemene telefoonnummer of e-mailadres van de gemeente Noardeast-Fryslân.