Verkoop/ bekendmaking gemeentelijke groenstroken

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om de volgende groenstroken te verkopen.

Gemeente Noardeast-Fryslân

Datum publicatieBetreftWachttijd gemeente
7-2-2024perceel weiland gelegen aan de Miedwei, kadastraal bekend gemeente Westergeest, sectie F, nummer 41.29 februari 2024
22-2-2024Perceel HUM A 2332 , groot 1.615 vierkante meter. Het is een stuk rijbaan met bermen bij de kruising Arjen Roelswei en Pôllepaed in Alde Leie (gemeente Leeuwarden). De gemeente Leeuwarden beheert en onderhoudt dit perceel.20 dagen
23-2-2024

Voornemen tot verkoop bloot eigendom erfpachtperceel.

Locatie: de Singel 7, Hallum, kadastraal bekend gemeente Hallum, sectie C, nummer 3385, groot ca. 1259m². 

Mocht er desondanks een andere gegadigde bezwaren hebben tegen de voorgenomen verkoop aan koper van het bloot eigendom van het perceel grond waarop het erfpacht is gevestigd, dan dient deze gegadigde dit uiterlijk 20 kalenderdagen na datum van publicatie kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan grondzaken@noardeast-fryslan.nl onder vermelding van 'verkoop bloot eigendom, De Singel 7 Hallum'. 

20 kalenderdagen
7-3-2024Perceel achter Hegebeintumerdyk 14A, kadastrale gemeente Ferwerd, sectie A, nummers 3723 (dls) en 3724 ter grootte van 175m2. 20 dagen

De gemeente neemt een wachttijd in acht voordat er een koopovereenkomst wordt gesloten. In deze periode is er de mogelijkheid om gemotiveerd aan te geven dat er belangstelling bestaat voor de bovenstaande onroerende zaken. Mochten zich meerdere gegadigden hebben gemeld dan wordt door de gemeente een objectieve, toetsbare en redelijke criteria gehanteerd alvorens de koper wordt geselecteerd. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Vastgoed en Grondzaken via telefoonnummer (0519) 29 88 88 of e-mail grondzaken@noardeast-fryslan.nl.

 

Wilt u eerdere publicaties inzien?

Ga dan naar het website archief. Deze vindt u onderaan de website.