Omgevingsvisie ter inzage

De Ontwerp-Omgevingsvisie kunt u inkijken

De gemeente Noardeast-Fryslân werkt samen met de mienskip aan een Omgevingsvisie. Daar staat op hoofdlijnen in hoe we de gemeente willen inrichten met het oog op de toekomst. Het gaat daarbij over thema’s als wonen, voorzieningen, landschap, natuur, veiligheid, verkeer, monumenten, duurzame energie, aanpassing aan de klimaatverandering en economie. De gemeenteraad heeft het ontwerp van de Omgevingsvisie vrijgegeven voor terinzagelegging. Vanaf 29 februari 2024 tot en met 10 april 2024 kunt u de visie bekijken in het gemeentehuis van Dokkum, online of tijdens het inloopmoment.

Wat staat er in de Omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie gaat over de fysieke leefomgeving. De visie geeft richting voor toekomstige ontwikkelingen in Noardeast-Fryslân. Het beschrijft de kwaliteiten van de gemeente, met welke trends en ontwikkelingen we rekening houden, welke doelen we hebben en welke opgaven we voor ons zien. Belangrijk is dat de Omgevingsvisie op hoofdlijnen (!) richting geeft aan beleid. Beleid en acties worden pas concreet uitgewerkt in Omgevingsprogramma’s (bijvoorbeeld verkeersmaatregelen, woningbouw of acties voor duurzaamheid).

U kunt reageren op de omgevingsvisie

Naast het inkijken van de ontwerp-Omgevingsvisie kunt u er ook op reageren. Uw reactie nemen we mee om de definitieve Omgevingsvisie te maken.  

Het ontwerp heeft eerder ter inzage gelegen. Mocht u toen al gereageerd hebben dan hoeft u niet nogmaals te reageren. 

Na het vaststellen van de visie wordt deze uitgewerkt in Omgevingsprogramma’s. Hierin staat wat er moet gebeuren om de doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te bereiken.

U kunt de ontwerp-Omgevingsvisie op verschillende manieren bekijken

  1. Op het gemeentehuis in Dokkum:
    Hiervoor is het nodig om een afspraak te maken. Dit kan via het telefoonnummer (0519) 29 88 88.
  2. Online via deze website. U vindt de omgevingsvisie onderaan deze pagina. Hier vindt u ook een informatieplaat waarmee we laten zien hoe de omgevingsvisie gemaakt is. In deze informatieplaat staat op hoofdlijnen wat de stappen in het proces zijn geweest, hoe de inbreng van de mienskip meegenomen is in de visie en wat er in de visie staat.
  3. Tijdens het inloopmoment op 18 maart 2024 van 17.00 tot 19.00 uur: 
    U kunt uw zienswijze dan indienen en met ons bespreken. Ook beantwoorden we vragen die u heeft over de omgevingsvisie. Het inloopmoment is in de raadszaal van het gemeentehuis in Dokkum. Hiervoor kunt u de ingang aan de Suupmarkt 2 gebruiken. Als u van plan bent naar het inloopmoment te komen, kunt u dit laten weten via takomst@noardeast-fryslan.nl

Wilt u reageren?

U kunt tot en met 10 april 2024 reageren.

  1. U kunt uw reactie schriftelijk indienen bij de gemeenteraad. Dit kan via Postbus 1, 9100 AA Dokkum. Onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp Omgevingsvisie’.
  2. Voor een reactie per e-mail kunt u een bericht sturen naar takomst@noardeast-fryslan.nl. Onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp Omgevingsvisie‘. 
  3. Daarnaast kunt u mondeling reageren. Hiervoor kunt u een afspraak maken met het Cluster Omjouwing & Ekonomy. Dit kan via het telefoonnummer (0519) 29 88 88 of tijdens de inloopavond.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het Cluster Omjouwing & Ekonomy. Dit kan via het telefoonnummer (0519) 29 88 88 of het e-mailadres takomst@noardeast-fryslan.nl