Participatie - algemene informatie

Wat is participatie

Participatie houdt in dat u meningen verzamelt over het plan of initiatief. En om dat plan uit te voeren heeft u toestemming nodig van de gemeente. Het kan zijn dat u een vergunning nodig heeft of dat het omgevingsplan wordt gewijzigd om het plan toch mogelijk te maken. Bij het maken van plannen is het betrekken van de omgeving dan van groot belang. Zo komt u er achter wat anderen van uw plannen vinden. En kunt u de plannen ook nog aanpassen als dat nodig is. Het geeft draagvlak en begrip bij anderen en het voorkomt vaak dat later bezwaar wordt gemaakt. De gemeente raadt u aan om aan participatie te doen.

Wie betrekken?

Bij kleinere plannen gaat het meestal om de directe omwonenden, zoals de buren of de mensen in uw straat. Maar als het om grotere, ingrijpende plannen gaat, dan vraagt de aanvrager om meningen van meer partijen zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties en instanties. Met al deze meningen en feedback kunt u als aanvrager nog uw plannen aanpassen. Om zo meer draagvlak voor de uitvoering van die plannen te krijgen. De gemeente betrekt de uitkomsten van de participatie bij de het besluit om de vergunning of het omgevingsplan te wijzigen.

Ook gemeente zelf doet aan participatie

Bij het maken en veranderen van de gemeentelijke Omgevingsvisie en het gemeentelijke Omgevingsplan moet de gemeente ook aan participatie doen.

Voor informatie over participatie in één overzicht klikt u op onderstaande “infographic”

Regels over participatie bij aanvragen om omgevingsvergunning

Participatie is op een uitzondering na, niet verplicht. U geeft bij het maken van de aanvraag met ja of nee aan of u participatie heeft gedaan en dat u anderen bij uw plannen heeft betrokken.

Als u wel aan participatie heeft gedaan en de omgeving bij uw plannen heeft betrokken, dan moet u de gemeente vertellen hoe de mensen en organisaties zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn. De uitkomst hoeft niet te zijn dat iedereen uw plan goedkeurt. Het gaat om het verzamelen van meningen! Hoe u dat doet, mag u zelf bepalen.

Verplichte participatie

Voor een aantal gevallen heeft de gemeenteraad bepaald dat het wel verplicht is om aan participatie te doen. Het gaat daarbij om plannen waarbij van de regels van het gemeentelijke omgevingsplan moet worden afgeweken. Daarvoor is een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit nodig.

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft de volgende gevallen aangewezen:

  1. Het realiseren van minimaal één windmolen waarvan de ashoogte hoger is dan 15 meter.
  2. Het plaatsen van zonnepanelen op landbouw- of natuurgronden, ongeacht de grootte.
  3. Het opwekken en/of opslag van andere vormen van energie (zoals: biomassa-installatie en waterstof).
  4. Een activiteit die niet past binnen de doelen van de omgevingsvisie en of in strijd is met ander door de gemeenteraad vastgesteld beleid.

Als u een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit voor één van deze gevallen nodig heeft, dan moet u dus verplicht aan participatie doen.

In die gevallen moet u de gemeente vertellen hoe de mensen en organisaties zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn. Daar maakt u een verslag van en dat verslag legt u aan de gemeente voor. Ook hier is aan u zelf om te bepalen op welke manier u de participatie doet. Dat zal ook sterk afhangen van de aard en omvang van het plan.

De gemeente heeft voorbeelden hoe u in welk geval de participatie kunt organiseren.

Als er door de aanvrager in deze verplichte gevallen niet of onvoldoende aan participatie is gedaan, dan kan de gemeente besluiten om de aanvraag buiten behandeling te laten. Er is dan niet aan de aanvraagvereiste voldaan. De aanvrager krijgt eerst nog wel een keer de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat de participatie wel voldoende is gedaan.