De Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking

Deze wet bevat alle regels voor wonen, ruimte, bouwen, infrastructuur, milieu en water in Nederland. Regels over de "fysieke leefomgeving". Die regels gaan over alle activiteiten die met de omgeving hebben te maken. Zoals bijvoorbeeld iets bouwen, iets slopen, het doen van milieubelastende activiteiten (bijvoorbeeld met een bedrijf), een boom kappen, ergens reclame ophangen of een steiger maken.

Wat merkt u ervan?

Wilt u een boom kappen, een aanbouw aan uw woning, een schuur plaatsen of een inrit aanleggen? Dan kunt u nu terecht bij het nieuwe landelijke Omgevingsloket. In het Omgevingsloket op het Internet zijn alle regels van de overheid samengevoegd. U kunt zien welke regels er voor een locatie gelden. Dat zij regels van het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap.  U kunt daar checken of u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt in het Omgevingsloket een aanvraag voor een vergunning maken met behulp van vragen. 

U heeft een plan, een idee of een initiatief. Dat heeft vaak te maken met een activiteit waar de Omgevingswet regels voor stelt. In veel gevallen is daar een vergunning voor nodig. Voordat u een officiële aanvraag doet, is het handig om eerst met de gemeente overleg te hebben over uw initiatief. U kunt er zo achter komen of de activiteit misschien vergunningvrij kan. En u kunt horen wat de gemeente van uw initiatief vindt en of het past in het gemeentelijke beleid. Samen bekijken we of vergunningverlening haalbaar en mogelijk is te maken volgens de wet- en regelgeving. 

Bij aanvragen voor een omgevingsvergunning toetst de gemeente aan de regels van de Omgevingswet en aan de regels in het gemeentelijke omgevingsplan. De gemeente behandelt een aanvraag om een omgevingsvergunning binnen 8 weken. (Dat kan in sommige gevallen met maximaal 6 weken worden verlengd). 

Passen initiatieven niet  in het omgevingsplan en kan de gemeente geen vergunning verlenen? Dan bestaat de mogelijkheid dat de gemeente het omgevingsplan wijzigt. Of dat een omgevingsvergunning voor een "buitenplanse omgevingsplanactiviteit" wordt verleend. Om zo het initiatief toch mogelijk te maken. 

De regels op gebied van bouwen zijn gewijzigd en duidelijk anders geworden. Met een andere rol voor de gemeenten. Dat is geregeld in de Wet kwaliteitsborging (Wkb), die tegelijk met de Omgevingswet in werking is gegaan.  Het doel van de Wkb is om de bouwkwaliteit te verhogen. 

Door de Wkb toetst de gemeente bouwwerken met een laag risico (Gevolgklasse I) niet meer op de technische bouweisen. U huurt daarvoor zelf een kwaliteitsborger in. Dit is verplicht. 

De Omgevingswet wil iedereen meer betrekken bij het maken van plannen. Door meer aan participatie te doen. Dat doet de gemeente bij het maken en wijzigen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan en dat doen andere initiatiefnemers bij het maken van hun plannen. 

Zo willen we graag dat  u uw omgeving bij uw idee, initiatief of plan betrekt.  Wilt u bijvoorbeeld een aanbouw of schuur plaatsen, dan informeert u uw directe buren. Wilt u een bedrijf beginnen in uw pand, dan informeert u de bewoners uit uw straat. En grote en ingewikkelde plannen wordt de hele omgeving betrokken. Afhankelijk dus van het soort plan en de gevolgen daarvan informeert of betrekt u de omgeving en andere belanghebbenden. 

De Omgevingswet vraagt van alle gemeenten om een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan te maken. In de Omgevingsvisie staan de uitgangpunten en doelen die gemeente voor de komende jaren heeft met de inrichting, de ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving. In het gemeentelijke Omgevingsplan staat wat er in uw omgeving wel en niet mag. De regels uit eerdere wetgeving, bestemmingsplannen en gemeentelijke verordeningen staan nu in dit Omgevingsplan. De komende jaren wordt dit omgevingsplan verder uitgewerkt. De gemeente is bezig met het maken van een Omgevingsvisie. Die wordt in mei 2024 vastgesteld door de gemeenteraad.