Rondweg Wânswert

Tussen de N357 (Ljouwerterdyk) en de N361 (Lauwersseewei) ligt de Ee-vallei. Dit gebied heeft een fijnmazig wegennet met smalle (landbouw)wegen zonder een duidelijke hoofdroute. Veel verkeer maakt daarom gebruik van deze haarvaten van de wegenstructuur. De leefbaarheid en veiligheid in het gebied staan hierdoor onder druk

Waarom is de hoofdroute tussen de N357 en de N361 nodig?

Het gebied tussen de N357 en de N361 heeft een fijnmazig wegennet met smalle (landbouw)wegen zonder een duidelijke hoofdroute. Veel verkeer maakt daarom gebruik van deze haarvaten van de wegenstructuur. De leefbaarheid en veiligheid in het gebied staan hierdoor onder druk. Fietsers delen vaak een rijbaan met auto’s, vrachtauto’s en landbouwverkeer. Dorpen met smalle straten worden doorsneden door drukke verkeersroutes.

In het GVVP 2010 van de voormalige gemeente Ferwerderadiel is daarom vastgelegd dat een hoofdroute door dit gebied wordt aangelegd om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren: een route tussen de N357 en de N361 via Burdaard, Wânswert en Marrum. In 2021 is een tracéstudie uitgevoerd naar deze route. Hierin zijn de voor- en nadelen en de kosten van verschillende varianten in beeld gebracht.

Waarom is de rondweg om Wânswert nodig?

De weg door Wânswert is onderdeel van de doorgaande route tussen Burdaard en Marrum. De inrichting van de weg is hier echter niet geschikt voor: een smalle weg, op sommige plaatsen woningen dicht op de weg, onoverzichtelijke gelijkwaardige kruisingen en fietsers en voetgangers op de rijbaan door het ontbreken van fiets- en voetpaden.

Al vele jaren wordt gesproken over de aanleg van een rondweg rond Wânswert. In 2016 heeft de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Ferwerderadiel besloten een rondweg om Wânswert aan te leggen via de kortste route aan de oostkant van het dorp. De investering voor deze variant bedroeg € 1,83 miljoen. Gemeente Ferwerderadiel stelde € 1,23 miljoen beschikbaar, provincie Fryslân € 0,6 miljoen. Dit project is als prioritair project ingebracht bij de gemeentelijke herindeling.

Waarom is het wenselijk de rondweg om Wânswert te bekijken vanuit het bredere perspectief van de hoofdroute tussen de N357 en de N361?

In 2020 is een variantenstudie uitgevoerd voor deze rondweg. Tijdens de variantenstudie bleek de oorspronkelijk geplande rondweg langs oostkant van het dorp een sub-optimale oplossing te zijn. Eén van de andere onderzochte varianten betrof een studie vanuit een breder perspectief: de hoofdroute tussen de N357 en de N361. Door de rondweg om Wânswert te bekijken vanuit dit bredere perspectief ontstond een logischere optie voor de rondweg om Wânswert: een noordelijker gelegen route die aansluit op de Hikkaarderdyk ten noorden van Burdaard. Deze variant kan op veel draagvlak rekenen bij de inwoners van Wânswert.

In deze variant is de rondweg om Wânswert geen op zichzelf staand project meer, maar een belangrijke schakel in de gewenste hoofdroute tussen de N357 en de N361. Vanuit verkeerskundig oogpunt heeft dit een aantal belangrijke voordelen boven het oorspronkelijke tracé: een logische route, goede doorstroming van doorgaand verkeer en veiligheid voor fietsers en andere langzame verkeersdeelnemers. Verkeersveiligheid voor fietsers wordt sterk verbeterd door aanleg van (o.a.) vrijliggende fietspaden. De gevaarlijke kruispunten Iedyk-Goslingawei en Iedyk-Hikkaarderdyk – waar jaarlijks meerdere (ernstige) ongevallen gebeuren – komen buiten de doorgaande route te liggen wat de verkeersveiligheid op deze kruispunten ten goede zal komen. Deze variant voldoet daarmee aan alle voorwaarden die in de Mobiliteitsvisie 2020 zijn gesteld aan de nieuwe hoofdroute tussen de N357 en de N361.

Wat kost het?

De investering voor de aanleg van deze belangrijke schakel in de hoofdroute tussen de N357 en de N361 bedraagt € 5,43 miljoen. Er is nog € 1,73 miljoen beschikbaar van het krediet van € 1,83 miljoen voor de aanleg van een rondweg om Wânswert. Dit is inclusief een toegezegde bijdrage van provincie Fryslân van
€ 0,6 miljoen, met de kanttekening dat deze bijdrage tot december 2023 wordt gereserveerd voor dit project.

Naast de nu beschikbare middelen is een aanvullend krediet nodig van € 3,7 miljoen. Bij de vaststelling begroting 2023 is dit bedrag beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Hierbij kijken we ook naar (co)-financiering.

Wat betekent dit voor onze inwoners?

Deze investering wordt naar onze mening gerechtvaardigd door de voordelen die deze weg oplevert voor onze inwoners. In de eerste plaats vormt dit tracé een optimale oplossing voor de verkeersveiligheids- en leefbaarheidsknelpunten in Wânswert. Het geduld van de inwoners van Wânswert is al te lang op de proef gesteld na het raadsbesluit uit 2016. Daarnaast is dit tracé niet alleen een rondweg om Wânswert, maar is het ook een belangrijke schakel in de hoofdroute tussen de N357 en de N361. Het levert dus niet alleen voordelen op voor de inwoners van Wânswert, maar voor alle weggebruikers in het gebied. Tot slot zal deze hoofdroute zorgen voor bundeling van verkeer in de Ee-vallei, waardoor de overige wegen in het gebied op termijn – na realisatie van de volledige hoofdroute – afgewaardeerd kunnen worden en ingericht kunnen worden als 60 km zones. Deze maatregelen leiden daardoor niet alleen tot verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid op deze route, maar in de gehele Ee-vallei.

Documenten en kaarten

Links

Vragen?

Als u vragen hebt over het verkeersplan, dan kunt u contact opnemen met dhr. B. Dijkstra via telefoonnummer (0519) 29 88 88.