Subsidieregeling Versnellingsagenda

Wat is de Versnellingsagenda?

De Versnellingsagenda is onderdeel van de Regiodeal die de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân met het Rijk afgesloten hebben. Met de Versnellingsagenda willen deze overheidspartijen, samen met ondernemers en onderwijsinstellingen, realiseren dat:

  • het Bruto Regionaal Product in 2025 is toegenomen met € 400 miljoen;
  • het aantal beschikbare banen stabiliseert;
  • de beroepsbevolking op een hoger beroepsniveau werkzaam is;
  • het gemiddeld besteedbaar inkomen toeneemt;
  • het aantal schoolverlaters met een havo of vwo-diploma stijgt;
  • en de gemiddelde WOZ-waarde in deze regio stijgt.

De volledige Versnellingsagenda is hier te vinden.

Hoe willen de partijen de doelstellingen van de Versnellingsagenda bereiken?

Door het verstrekken van subsidies aan projecten die voldoende invulling geven aan de benoemde doelen en beoogde resultaten van een businesscase van de Versnellingsagenda willen deze partijen deze doelstellingen in 2025 behaald hebben. Hiervoor is de Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân opgesteld. De subsidieregeling is hier te vinden.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

De Versnellingsagenda is opgebouwd uit drie programmalijnen: Onderwijs en arbeidsmarkt, Innovatie en ondernemerschap en Regionale samenwerking en marketing. Deze programmalijnen zijn weer onderverdeeld in businesscases. U kunt eenmalig subsidie aanvragen voor activiteiten of een project dat voldoende bijdraagt aan de doelen en beoogde resultaten van één van deze businesscases.
De businesscases zijn hier te vinden. 

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Er is geen maximum gesteld aan de aan te vragen subsidie. De hoogte van de subsidie bedraagt echter nóóit meer dan 65% van de subsidiabele kosten van het volledige project. Dit betekent dus dat u zelf minimaal 35% van de kosten van het project op een andere wijze moet financieren, bijvoorbeeld door inbreng van eigen middelen, inbreng van arbeid en/of bijdragen van derden.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Dit hangt af van de hoogte van de aan te vragen subsidie. De Subsidieregeling Versnellingsagenda maakt namelijk onderscheid tussen subsidies tot en met € 5.000,- en subsidies vanaf € 5.000,-. Subsidies tot en met € 5.000,- kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden. Voor het aanvragen van subsidies vanaf € 5.000,- wordt ieder jaar, gedurende de periode van één maand opengesteld, in de maanden januari, mei en september.

Wanneer eindigt de subsidieregeling?

De subsidieregeling vervalt per 1 januari 2024, tenzij het beschikbare budget eerder besteed is.

Kan ik hulp krijgen bij het uitwerken van mijn idee?

Ja, voor advies en ondersteuning bij het uitwerken van uw idee kunt u contact opnemen met Stichting Qop (www.qop.nl). Het team van Qop kijkt of uw idee inhoudelijk past binnen één van de businesscases van de Versnellingsagenda en kan adviseren bij de uitwerking van het idee tot een concrete activiteit of project. De programmamanagers van Qop kunnen u hierbij ondersteunen. Deze ondersteuning is gratis.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Noardeast-Fryslân (Asv) en de Subsidieregeling Versnellingsagenda. Hierin staat onder meer hoe en wanneer subsidie aangevraagd kan worden, verplichtingen voor een subsidieontvanger en redenen waarom een aanvraag kan worden geweigerd. De subsidieverordening vindt u hier.

Waar moet u een subsidieaanvraag incl. de gevraagde documenten indienen?

De gemeente Noardeast-Fryslân voert de subsidieregeling namens de vier gemeenten en de provincie Fryslân uit. De subsidieaanvraag en de bijlagen moeten daarom gestuurd worden naar het subsidiebureau van de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân per adres:

Gemeente Noardeast-Fryslân
T.a.v. Subsidiebureau Versnellingsagenda
Postbus 13
9290 AA Kollum

U kunt de subsidieaanvraag en alle bijlagen ook mailen naar info@noardeast-fryslan.nl.

Voor vragen over het aanvragen van subsidie uit de Subsidieregeling Versnellingsagenda kunt u contact opnemen met het Subsidiebureau van de Versnellingsagenda via het algemene telefoonnummer of e-mailadres van de gemeente.