Belangrijke notificatie

Let op! Vanaf donderdag 18 mei 2023 is het gemeentehuis in Kollum gesloten. U kunt vanaf maandag 22 mei 2023 voor Burgerzaken terecht in Dokkum. Maakt u een afspraak na 18 mei? Dan moet u naar het gemeentehuis in Dokkum om het product aan te vragen.

Tolhuispark

In het Tolhuispark in Dokkum zijn diverse sportverenigingen gehuisvest.
Doordat het Harddraverspark opnieuw wordt ingericht, ontstaan er ook mogelijkheden om te investeren in het Tolhuispark. Hier willen we de sportvoorzieningen voor de inwoners van Dokkum en de brede regio clusteren.

Het project Tolhuispark houdt in een herinrichting van de locatie van het voormalige AZC-terrein langs de Murmerwoudsterweg in Dokkum. Hier komen een tennispark, korfbal/hockeyvelden, een voetbalveld en parkeervoorzieningen. Dit in een openbare ruimte met aandacht voor water en groen.

Ontwerp van het Tolhuispark

Samen met de sportverenigingen en in overleg met andere betrokkenen is een voorlopig (VO) en definitief ontwerp (DO) gemaakt voor de inrichting van het Tolhuispark. Het ontwerp geeft ruimtelijk de situering aan van de tennisbanen, sportvelden (korfbal, hockey en voetbal) en de gehele openbare ruimte. In het ontwerp is extra aandacht besteed aan de ligging van de sportvelden ten opzichte van de clubbebouwing. Ook zijn de paden en wegen, de gehele water en groenstructuur, het parkeren (auto’s en fietsen) verder uitgewerkt.

Tegelijkertijd met het ontwerpen is er met de sportverenigingen ook een programma van eisen (PvE) opgesteld. Het PvE legt de randvoorwaarden vast die nodig zijn voor de verdere uitwerking van het terreinplan naar een definitief plan. Het ontwerp dient samen met het PvE als basisdocument voor de aanbesteding.

Wijziging bestemmingsplan

Om de nieuwe sportvoorzieningen in het Tolhuispark te kunnen realiseren is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In het geldende bestemmingsplan Dokkum Regiostad is hier eerder rekening mee gehouden. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om binnen de gegeven kaders de bestaande bestemming om te zetten naar een sportbestemming.

Voor het wijzigingsplan zijn de benodigde onderzoeken in gang gezet en uitgevoerd. In het bijzonder is hierbij aandacht besteed aan archeologie. Dit omdat binnen het plangebied een hoge verwachting geldt voor vindplaatsen uit de steentijd. Het ontwerp wijzigingsplan is uiteindelijk in procedure genomen en is onlangs vastgesteld.

Aanbesteding van het project

Het besluit is genomen om het werk in bouwteam aan te besteden en uit te voeren. Dit vanwege de betrokkenheid en belangen van de sportverenigingen in dit project. Maar ook om gebruik te maken van de kennis en ervaring van de aannemer in dit project. De gemeente heeft bij de aanbesteding een budgetplafond vastgelegd waarbinnen het werk moet worden uitgevoerd. Dit op basis van de eerder gemaakte ramingen en binnen het door de raad ter beschikking gestelde krediet.

In deze aanbesteding is ook het aan te leggen sportveld (kunstgrasveld voor voetbal) in het Harddraverspark meegenomen. Dit om ook hier met de sportinrichting stappen te maken en om efficiency redenen. Om bij de aanleg van beide onderdelen werk met werk te kunnen maken. Na een succesvol doorlopen aanbestedingsprocedure is de opdracht gegund aan Gebr. Van Kessel uit Buren (Gelderland). Dit betreft een bouwonderneming met veel ervaring op het gebied van infrastructuur en het aanleggen van sportparken. Het streven is om in de eerste helft van 2023 in het Tolhuispark te starten met de aanleg.

Collegebrieven aan de raad

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken van het project met collegebrieven. Hieronder treft u deze aan:

Documenten van het project