U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Woonvisie

De gemeente Noardeast-Fryslân werkt dit jaar samen met inwoners, corporaties en belangenorganisaties aan de Woonvisie 2020-2025. De woonvisie vormt de basis voor het woonbeleid van de gemeente. In de visie wordt uitgelegd waar de gemeente in 2025 op het gebied van wonen wil staan. Ook wordt het gebruikt voor het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties en levert het belangrijke informatie op voor de Omgevingsvisie

Woonvisie 2020-2025 ter inzage

In de woonvisie staan 7 speerpunten uitgewerkt:

1. Toekomst geven aan bestaande woningen en buurten;
2. Nieuwbouw in stad, dorpen en wijken, omgang met groei en krimp;
3. Ontwikkeling van de sociale huurvoorraad: betaalbaar, beschikbaar en met kwaliteit;
4. Wonen en zorg in dorpen en wijken;
5. Energietransitie en verduurzaming;
6. Leefbare dorpen: sociaal en veilig, met bereikbare voorzieningen;
7. Samenwerking gemeente, belanghebbenden en bewoners.

De woonvisie is hier te downloaden:

Totstandkoming

De input voor deze woonvisie komt uit het woningmarktonderzoek 2020, een vragenlijst onder inwoners in 2020 en het nauwe contact met woningcorporaties Thús Wonen, Wonen Noordwest-Friesland (WNWF) en huurdersorganisatie ‘De Bewonersraad. Daarnaast vonden er met inwoners en dorpsbelangen gesprekken plaats in De Oanheakker.

U kunt de desbetreffende informatie hier onder downloaden:

Samen aan de slag

In het najaar (oktober tot half november) gaan een aantal medewerkers van de gemeente met een groep inwoners van de dorpen en de stad in gesprek over de woonvisie, het woonprogramma en de uitkomsten van de enquête.

Inspiratiekaart Wonen
Inspiratiekaart Wonen

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Geert van der Wijk via info@noardeast-fryslan.nl