AZC Dokkum

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Noardeast-Fryslân gevraagd om mee te werken aan de komst van een asielzoekerscentrum (azc). Een permanente opvanglocatie in Dokkum, waar maximaal 250 asielzoekers kunnen wonen. 

We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn over de mogelijke komst van een azc in Dokkum.

Vragen en antwoorden

Tijdlijn

4 juli 2024

Voltooid

Gemeenteraadsvergadering

Voltooid

Donderdag 4 juli 2024 is er een motie in de gemeenteraad aangenomen om onderzoek te doen naar wat er maximaal haalbaar is om statushouders in Noardeast-Fryslân huis te vesten. Daarnaast spraken de partijen die de motie steunen uit: “gezien de uitslag van het draagvlakonderzoek af te zien van het voornemen van de bouw van een permanent AZC op de door het college voorgedragen voorkeurslocaties. Te weten: De Trije Terpen, de Watertorenbuurt en het Kalkhúsplein.

10 juni 2024

Voltooid

Het college stuurt de gemeenteraad een brief over het vervolg

Voltooid

Het college werkt voor de locaties Watertorenbuurt en Trije Terpen aan extra informatie, over de volgende thema’s:

  • Sociaal economische impact van een azc op de omgeving;
  • Gecategoriseerde kostenraming met een verdeelsleutel tussen COA en gemeente;
  • Nadere uitwerking op ontsluiting en verkeer;
  • Verdieping op thema onderwijs en overige voorzieningen;
  • Een verdiepingsslag op de geldende planologische kaders van de provincie voor wat betreft de ruimtelijke inpassing en de daarbij horende mogelijkheden.

    Verder schrijft het college in de brief er naar te streven de raad nog voor de zomervakantie een definitief besluit te kunnen laten nemen. 

15 mei, 23 mei, 5 juni 2024

Voltooid

Raadsbijeenkomsten

Voltooid

15 mei 2024: It Petear
23 mei 2024: It Debat
5 juni 2024: It Beslút

Op 5 juni 2025 besloot de gemeenteraad om het onderwerp van de agenda van de raadsvergadering te halen. En nog geen besluit te nemen over de locatie van het azc. De raad vraagt aanvullende informatie van het college.

24 april 2024

Voltooid

College stelt Watertorenbuurt voor als azc-locatie Dokkum

Voltooid

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Noardeast-Fryslân heeft zich uitgesproken over een voorkeurslocatie voor een kleinschalig asielzoekerscentrum (azc) in Dokkum. Het college vindt de grond bij de Watertorenbuurt de meest geschikte plek. De gemeenteraad beslist 5 juni 2024 óf de gemeente meewerkt aan een azc in Dokkum. En over de locatie.

2 april 2024

Voltooid

Informatieavond voor de omgeving van mogelijke locaties azc

Voltooid

Omwonenden en bedrijfseigenaren in de buurt van de mogelijk geschikte locaties zijn uitgenodigd voor een inloopavond. Tussen 16.00 en 20.00 uur zijn er 241 bewoners in het theater langs geweest om hun vragen, tips en eventuele zorgen over een mogelijke komst van een azc te delen. Ook konden zij in gesprek met raadsleden en het COA. 

De gemeenteraad beslist 5 juni 2024 óf en waar het azc komt. De raad wordt gevraagd om bij het besluit de inbreng van de inloopbijeenkomst en het rapport van het adviesbureau over het locatieonderzoek te gebruiken. 

21 maart 2024

Voltooid

Drie geschikte locaties voor een kleinschalig azc in Dokkum

Voltooid

Het onderzoek naar de mogelijke locaties in Dokkum voor een asielzoekerscentrum met maximaal 250 bewoners is klaar. Er zijn drie geschikte plekken naar voren gekomen: Kalkhuisplein, Watertorenbuurt en Trije Terpen. 

05 maart 2024

01 februari 2024

Voltooid

Gemeenteraad besluit over het vervolg

Voltooid

De gemeenteraad heeft besloten om:  

1. Een locatiescan uit te voeren naar mogelijkheden voor een permanente opvanglocatie (asielzoekerscentrum) voor maximaal 250 asielzoekers in Dokkum.
2. Hierin zowel leegstaande panden als ook beschikbare grond in beeld te brengen. 
3. Voor elke geschikte locatie (maximaal 3) een bewonersavond in de directe omgeving te organiseren.
4. Na afronding van de locatiescan een raadsbesluit te nemen over de vestiging van een permanente opvanglocatie in Dokkum.  

18 januari 2024

Voltooid

It Debat

Voltooid

Nadat aan de raad op 11 januari de uitkomsten van het draagvlakonderzoek zijn gepresenteerd, gaat de raad in debat om wel/niet een locatiescan te starten voor een permanente opvanglocatie in Dokkum.

11 januari 2024

Voltooid

It Petear

Voltooid

Onderzoeksbureau Enneüs presenteert resultaten van het draagvlakonderzoek aan de gemeenteraad.

9 januari 2024

Voltooid

Draagvlakonderzoek asielzoekerscentrum Dokkum klaar

Voltooid

Onderzoeksbureau Enneüs heeft het draagvlakonderzoek naar een mogelijk azc in Dokkum afgerond. Het rapport wordt donderdagavond 11 januari aan de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân gepresenteerd.

21 november 2023

Voltooid

Draagvlakonderzoek azc Dokkum van start

Voltooid

Alle inwoners van Noardeast-Fryslân (18 jaar en ouder) ontvangen een brief met een vragenlijst thuis. De gemeenteraad wil er via een peiling achter komen hoe de inwoners denken over een opvang voor maximaal 250 asielzoekers in Dokkum.

02 november 2023

04 oktober 2023

Voltooid

Het college informeert de gemeenteraad schriftelijk over het proces Draagvlakonderzoek azc Dokkum

Voltooid

Alle inwoners van Noardeast-Fryslân (18 jaar en ouder) ontvangen een brief met een vragenlijst thuis. De gemeenteraad wil er via een peiling achter komen hoe de inwoners denken over een opvang voor maximaal 250 asielzoekers in Dokkum.

20 juli 2023

Voltooid

Gemeenteraad besluit draagvlakonderzoek te starten

Voltooid

Alle inwoners van Noardeast-Fryslân (18 jaar en ouder) ontvangen een brief met een vragenlijst thuis. De gemeenteraad wil er via een peiling achter komen hoe de inwoners denken over een opvang voor maximaal 250 asielzoekers in Dokkum.