AZC Dokkum

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Noardeast-Fryslân gevraagd om mee te werken aan de komst van een asielzoekerscentrum (AZC). Een vaste opvanglocatie in- of aan de rand van Dokkum, waar maximaal 250 asielzoekers kunnen wonen. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, wil zij graag weten hoe inwoners denken over een AZC in Dokkum. Onderzoeks- en adviesbureau Enneüs uit Groningen is gevraagd om dit te onderzoeken.

Alle inwoners van Noardeast-Fryslân (18+) ontvangen een vragenlijst 

Rond 23 november 2023 kan men een envelop op de mat verwachten. Hierin zit een begeleidende brief met een code om de vragenlijst online in te kunnen vullen. De vragenlijst staat vier weken open. Voor degenen die de vragenlijst liever op papier invullen, zit bij de brief ook een vragenlijst en antwoordenvelop.

11 januari 2024 worden de resultaten gedeeld met de gemeenteraad

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân besluit uiteindelijk of er sprake is van draagvlak voor een AZC in Dokkum. Als de raad besluit dat er voldoende draagvlak is, start het onderzoek naar geschikte locaties in Dokkum.  

In de laatste fase blijven er (zo mogelijk) drie locaties over die het meest geschikt zijn

De direct omwonenden van deze locaties worden uitgenodigd voor een besloten informatieavond. Per locatie wordt een avond georganiseerd. Aanwezigen kunnen reageren op de locatiekeuze (voor verbeteringen, suggesties of aanpassingen). Vervolgens, en na de informatieavonden, zal het onderzoeksbureau per locatie een steekproef doen naar het draagvlak in de directe omgeving.

In maart 2024 bepaalt de gemeenteraad óf en op welke locatie er in Dokkum een permanent asielzoekerscentrum komt. 

Tijdlijn en documenten