Harddraverspark Dokkum

Algemeen

Op steenworp afstand van het historische centrum van Dokkum ligt het Harddraverspark. Hier komt sport, horeca, parkeren en toerisme samen. Een perfecte plek voor ontspanning en ontmoeting.

Het Harddraverspark

Echt uitnodigend is het park nu nog niet. Maar daar komt verandering in. Samen met de Dokkumers gaan we van het verouderde Harddraverspark, een park maken voor iedereen. Voor alle inwoners. Maar ook voor de toeristen die een bezoek brengen aan de (binnen)stad.

Omdat er zoveel functies in het park zijn ondergebracht kost het maken van plannen veel tijd. In 2023 is er een ruimtelijk ontwikkelkader gemaakt. En dit jaar (2024 ) maken we een Voorlopig Ontwerp. Ondanks dat het ontwerp nog niet helemaal definitief is, kan er aan een deel van het park al gewerkt worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van het kunstgrasveld en de accommodatie van VV Dokkum. Dit deelgebied ligt vast en heeft geen invloed op andere stakeholders of het ontwerp.

Impressie boulevard Harddraverspark
Impressie boulevard Harddraverspark

Ideeën voor het Hart van het Harddraverspark

Het Hart van het Park is de openbare ruimte in het midden van het park tot en met het stadsstrand. Voordat er schetsen en tekeningen worden gemaakt, wil de gemeente Noardeast-Fryslân graag weten welke ideeën en wensen er voor dit gedeelte van het park zijn. Wat wil men hier doen en wat is daarvoor nodig?

Iedereen kon in de maand juni 2024 met ideeën komen
Dat kon via stemvannoardeast.nl. We zijn benieuwd wat iedereen van de ingebrachte ideeën vindt. Tot en met 14 juli kun je de ideeën steunen waar je enthousiast van wordt. 

Bekijk en steun de ideeën

Kom met ideeën voor het hart van Harddraverspark Dokkum

Het Voorlopig Ontwerp

Met het vaststellen van het ruimtelijk ontwikkelkader door de raad in oktober 2023 is een belangrijke stap gezet. Het beschrijft namelijk uitgangspunten voor de toekomst van het gebied zoals de ruimtelijke verdeling van de verschillende functies. Het geeft al een eerste schets van het ontwerp, zodat er een beeld ontstaat over het gewenste toekomstperspectief. Het ontwikkelkader geeft daarmee richting. Het ontwikkelkader wordt gebruikt als uitgangspunt bij de verdere concretisering, maar is niet in beton gegoten. Als blijkt bij de concretisering dat er aanpassingen nodig zijn en er zijn goede argumenten voor, dan kan het plan nog worden aangepast

In 2024 wordt gewerkt aan het concretiseren van het Ontwikkelkader naar een Voorlopig Ontwerp. Er wordt gewerkt aan een realistisch civieltechnisch ontwerp binnen de gestelde financiële kaders. Ook zal er veel met de diverse stakeholders in het park worden overlegd om de verschillende wensen en belangen goed af te wegen.  De haalbaarheid wordt getoetst en alle benodigde onderzoeken worden uitgevoerd. Het Voorlopig Ontwerp is aan het einde van 2024 rijp om de Ruimtelijke procedures in te gaan om vervolgens zonder fundamentele wijzigingen omgezet te worden naar een Definitief Ontwerp.

Deelgebieden

Naast een aantal onderzoeken die voor het gehele park gelden, natuurtoets en archeologisch onderzoek, zijn er ook ontwerpvragen die per samenhangend deelgebied worden opgepakt. 

Deelgebieden Harddraverspark VO
De deelgebieden

De deelgebieden

Aan de oostkant van het Harddraverspark is ruimte behouden om te voetballen en te kaatsen. Op het huidige trainingsveld komt een nieuw kunstgrasveld en deze is al in uitvoering. De aanleg is meegenomen in de aanbesteding van de sportvoorzieningen op het Tolhuispark. De voetbalvereniging werkt samenwerking met de kaatsvereniging aan de bouw van een nieuw clubhuis dat aan het ’t Stuverke wordt gebouwd. Het idee is om dit clubhuis ook meer multifunctioneel te gebruiken samen met andere organisaties. Van belang is het sportgedeelte in de verdere uitwerking goed aan te sluiten op en te integreren in het park.

Dit centrale deel van het park noemen we ‘het hart van het park’. Een plek met een combinatie van functies als ontspannen, ontmoeten en sporten. Er zijn verschillende onderdelen die nog een goede plek in het park moeten vinden. Denk hierbij aan een multifunctioneel sportveld, waar ook op gekaatst kan worden, een kunstwerk, een skatebaan en mogelijk nog meer. Het ontwerp gaat uit van een groen deel met meer beschutting en een open deel bij de Hardridersgracht. 

Hier komt de toegangsweg naar het park. De enige plek waar auto’s het park in kunnen komen. Vooral om te parkeren, maar deze weg is ook bedoeld om toeristen naar hun accommodatie te brengen om hun bagage af te leveren. 

Op 5 maart 2024 heeft het college het Uitgangspuntendocument parkeer- en verkeerscirculatieprogramma binnenstad Dokkum vastgesteld. Hierin staat dat er voor het Harddraverspark 150 parkeerplaatsen extra nodig zijn, wat een verdubbeling betekent. 

In dit deel van het park heeft de horeca een belangrijke functie. Bij het opstellen van het Voorlopig Ontwerp wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een stadsstrand. In het ontwerp is een boulevard ingetekend om te wandelen en te verblijven langs de Hardridersgracht met zicht op de binnenstad. De PKN-kerk is hier gehuisvest. Zij gaan na hoe ze het gebouw duurzaam kunnen gebruiken voor de kerk-functie, maar ook voor activiteiten vanuit de IJsherberg. 

Aan de Noordkant van het park is ruimte voor een nieuw te ontwikkelen verblijfsaccommodatie. Er is ruimte voor een camping en voor jaarrond-vakantieverblijven. De locatie is omsloten door een waterpartij, zodat de toeristen een huisje aan het water hebben. Dit geeft ook meteen een natuurlijke scheiding tussen het park en de verblijfsrecreatie. Er is aandacht voor de afscheiding richting de Súder Ie en de bewoners aan de Eelaan. 

Ondertussen worden zaken afgehandeld en is de marktverkenning met geïnteresseerde partijen gestart. 

Betrokkenen

Dit project kent vele betrokkenen en belanghebbenden. Elke 8 weken vindt er overleg plaats met de stakeholders.  Voor sommige groepen wordt gewerkt met een vertegenwoordiging namens bijvoorbeeld een straat of voetbalclub. Zij zorgen dan weer voor de terugkoppeling naar hun achterban. De overleggen zijn bedoeld om bij te praten, elkaar te ontmoeten, om vragen af te vangen en om onderling contact te bevorderen. De gemeente is initiatiefnemer van deze bijeenkomsten. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. 

Vooruitblik en terugblik

Tijdlijn

Juli 2024

Voltooid

Jongeren uitgedaagd mee te denken over stadsstrand Dokkum

Voltooid
De Mienskipchallenge

Een onderdeel van het park is het aanleggen van een stadsstrand en een Boulevard langs de Hardridersgracht. Leerlingen en studenten van de scholen in Dokkum zijn uitgedaagd om met ideeën te komen hoe dit gedeelte van het park er uit moet komen te zien.

Op woensdagochtend 3 juli 2024 presenteerden 60 jongeren in de raadszaal hun ideeën aan wethouder Rebecca Slijver en de projectgroep van de gemeente, CB5 en advies- en ingenieursbureau Antea Group. De ideeën liepen uiteen van een kabelbaan tot ijscokraam, een trampoline, vlot over het water, midgetgolfbaan tot fotowaardige letters DKKM (zoals de bekende landmark, I Amsterdam-letters). Aan deze challenge deden basisschoolleerlingen van CBS de Hoeksteen, De Burgerschool, Dalton Dokkum en MBO-studenten van het Firda mee.

Wat vind jij van de ideeën voor het Harddraverspark?

Van 1 juli tot en met 14 juli 2024

De hele maand juni kon je ideeën delen op de Stem van Noardeast-Fryslân. Dat is massaal gedaan. Er zijn meer dan 50 ideeën op stemvannoardeast.nl gezet.

We zijn benieuwd wat iedereen van de ingebrachte ideeën vindt
Je kunt ideeën steunen waar je enthousiast van wordt door op ‘steunen’ te klikken. Er is geen grens aan het aantal ideeën dat je kunt steunen.
Let op: hiervoor heb je een account nodig. Maak een account aan. Of log in als je al een account hebt. 

Wordt het idee door veel mensen omarmd? Dan krijgt het idee misschien een plek in het park.
We kunnen het nog niet garanderen. In de checkfase gaat een onafhankelijke commissie checken welke ideeën haalbaar zijn. 
Bekijk hier alvast op welke punten zij letten. Als er heel veel ideeën zijn, wordt er vooraf een selectie gemaakt van de ideeën die naar de Checkfase gaan.

Juni 2024

Voltooid

Kom met ideeën voor het hart van Harddraverspark Dokkum

Voltooid

Het Hart van het Park is de openbare ruimte in het midden van het park tot en met het stadsstrand. Voordat er schetsen en tekeningen worden gemaakt, wil de gemeente Noardeast-Fryslân graag weten welke ideeën en wensen er voor dit gedeelte van het park zijn. Wat wil men hier doen en wat is daarvoor nodig?

Iedereen mag met ideeën komen
Dat kan de hele maand juni, via www.stemvannoardeast.nl.

Hulp nodig bij het inbrengen van een idee of meer weten over het project?

Op woensdag 12 juni 2024 tussen 16.00 - 21.00 uur staat de Oanheakker op het parkeerterrein van het Harddraverspark. Men kan langs komen voor vragen over het project of voor hulp bij het inbrengen van een idee. 

19 april 2024

Voltooid

Bouwbord onthuld herinrichting Harddraverspark

Voltooid

Vrijdagmiddag vond de starthandeling van de herinrichting van het Harddraverspark te Dokkum plaats. De handeling werd verricht door wethouder Rebecca Slijver, zij onthulde het bouwbord. Hierop wordt aangegeven dat er een herinrichting van het park plaatsvindt.

Hoewel het ontwerp van het park nog niet klaar is, is er eind februari al begonnen met de aanleg van het kunstgrasveld van VV Dokkum.

19 maart 2024

Voltooid

Project Start-up

Voltooid

Dinsdag 19 maart heeft de project Start-up plaatsgevonden van het Harddraverspark in Dokkum. De komende periode gaat een team van interne én externe professionals werken aan het realiseren van de volgende fase van het Harddraverspark, namelijk het opstellen van het Voorlopig Ontwerp. Het gaat hier om één van de majeure projecten van de gemeente Noardeast-Fryslân. Doel van de project Start- Up is een gezamenlijke start van alle betrokkenen, elkaar én het park leren kennen. Dat werd gedaan door groepjes opdrachten te laten uitvoeren in het park. 

12 maart 2024

Voltooid

College stelt Plan van Aanpak vast

Voltooid

Voor het opstellen van het Voorlopig Ontwerp (VO) wordt 2024 gebruikt. De formele startdatum van het opstellen van het VO is 12 maart 2024, omdat het college op die dag het Plan van Aanpak heeft vastgesteld.

27 februari 2024

Voltooid

Start aanleg kunstgrasveld in Harddraverspark

Voltooid

Op 27 februari 2024 heeft wethouder Rebecca Slijver de aftrap verricht voor de aanleg van het kunstgrasveld voor VV Dokkum in het Harddraverspark. De aanleg van het veld is onderdeel van de totale aanleg van het nieuwe park.

Na 2022

Voltooid

Na 2022: ‘Ferbûn mei de Mienskip’

Voltooid

In de raadsperiode die daarop volgde is wethouder Rebecca Slijver (S!N)de aangewezen portefeuillehouder voor het Harddraverspark. In 2022 stelt de raad € 5,1 miljoen beschikbaar voor de herontwikkeling van het park. De Antea-Group heeft in samenwerking met CB5 een ontwikkelkader gemaakt. Dit is in juni 2023 gepresenteerd aan raadsleden en stakeholders. Op 5 oktober 2023 heeft de raad ingestemd met dit ontwikkelkader. De tennisvereniging gaat akkoord met de verplaatsing naar het Tolhuispark en de hiervoor benodigde middelen. Er vindt een marktverkenning plaats voor de nieuwe camping in het Harddraverspark. Door voortschrijdend inzicht stelt de raad nog € 3 miljoen extra ter beschikking.

2018 tot 2022

Voltooid

Raadsperiode 2018 tot 2022

Voltooid

In 2020 heeft de raad een motie ingediend, waarin ze opriepen om met een mooi en wervend plan te komen voor het Harddraverspark. Er moest een goed evenwicht worden gecreëerd tussen de functies Cultuurpark, Recreatie en verblijfsrecreatie, Sport, Parkeren en verbinding met de binnenstad. Het bureau Bügel & Haaijema heeft hier een plan voor gemaakt. Op 21 januari 2021 is de ontwikkelrichting voor het Harddraverspark door de raad vastgesteld. Een jaar later is ook de financiering van dit ontwikkelplan vastgesteld. In februari 2022 wordt sporthal de Trimmer gesloopt. Door Voetbalvereniging Dokkum en Kaatsvereniging Oostergo worden plannen voorbereid voor een nieuwe accommodatie. Wethouder Esther Hanemaaijer(CDA) is deze periode de verantwoordelijke portefeuillehouder voor het Harddraverspark. 

2016

Voltooid

Oer de Grêft

Voltooid

Het Harddraverspark en de herontwikkeling daarvan kent een lange voorgeschiedenis die over verschillende raadsperiodes loopt.

In 2016 heeft in het kader van ‘Dokkum Oer de Greft’ een proces plaatsgevonden om te komen tot een ontwikkeling voor het Harddraverspark. Er is toen gesteld dat het Tolhuispark de locatie wordt voor sportclustering. Het Harddraverspark is benoemd als ‘Groene Long’. Een gebied met ruimtelijke kwaliteit en in te richten als recreatief gebied. Het moet een economische impuls geven  aan de binnenstad, met mogelijkheden voor sport. 

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met de projectleider van het Harddraverspark:
Karin Wierda

Stuur een mailtje